Şartlar ve Koşullar

Taahhüdümüz

Translated, kalite ve teslim tarihleri konusunda kesin taahhütler vermektedir.</p/>

Bir işten memnun kalmadığınız takdirde masrafı tarafımızca karşılanmak üzere aynı işi en kısa sürede başka bir çevirmene yaptıracağız. İkinci kez yapılan çeviri de kabul edilmediği takdirde hizmet bedelini kısmen ya da tamamen geri alabileceksiniz. Bir işe itiraz edilmesine ilişkin şartlar ve uygulama aşağıda açıklanmıştır.

İş günü olarak gecikilen sürenin, çevirinin iş günü olarak ifade edilen toplam süresinin 1/3'ünden daha fazla olduğu (yani %33 oranında gecikme); gecikmenin, doğrudan ve yalnızca Translated s.r.l.'nin hatasından kaynaklandığı geç teslimatlarda, iş için talep ettiğimiz hizmet bedelinin %100'e kadar olan kısmını iade edeceğiz.

Genel Satış Koşulları

İşbu genel satış koşulları, Translated s.r.l.'nin müşterileri için üstlendiği tüm işler için geçerlidir.

Tüm çeviri talepleri, taraflarca belirlenmiş fiyatın da yer aldığı bir sipariş ile düzenlenmiş olmalıdır. Bu sipariş, tarafımıza normal (elektronik olmayan) posta, e-posta ya da faks ile gönderilmelidir; sipariş olmadan bir işe başlamayı reddetme hakkını saklı tutarız.

Teknik belgelerin yanı sıra müşterinin temin edeceği referans belgeleri ve/veya söz konusu belgelerin daha iyi anlaşılmasını sağlayacak çizim ya da şemalar da sunulacaktır.

Çeviri maliyeti, aksi daha önceden yazılı olarak belirtilmediği sürece kaynak dilde çıkacak sözcük sayımından istifade etmek suretiyle hesaplanacaktır.

Bir müşterinin siparişi iptal etmesi durumunda, halihazırda yapılmış işin tamamı, %100 üzerinden; askıya alınan iş ise %50 üzerinden faturalandırılacaktır.

Aksi belirtilmediği takdirde tüm faturaların ödemeleri, fatura tanzim tarihi itibariyle beş iş günü içerisinde ödenmelidir.

Ödemenin gecikmeli olması ya da hiç yapılmaması, ön bildirimde bulunulmaksızın ya da başka işlemlere başvurulmaksızın müşteriden vadesi gelen tutarın tamamının, ivedilikle tahsil edilmesi için bir gerekçe teşkil edecektir. Translated s.r.l., söz konusu gecikmeli ödemenin yapıldığı tarih itibarıyla İtalya Merkez Bankası'nın geçerli resmi kuru üzerinden hesaplanacak faizi talep etme hakkını saklı tutar. Ayrıca, müşteri, Translated s.r.l.'nin konuyu çözmek için yapacağı tüm masrafları da geri ödemekle yükümlü olacaktır.

Devam eden tüm iş ve devam eden tüm siparişler, ödemenin geciktirilmesi durumunda durdurulacaktır.

Translated s.r.l., çevirilerin üslup anlamında yeterli olmaması durumunda her ne sebeple olursa olsun sorumlu tutulmayacaktır. Özellikle reklam ve promosyon içerikli materyallerde Translated s.r.l.'nin hizmetleri, açık bir şekilde talep edilmediği sürece sadece çeviri ile sınırlı olacaktır. Translated s.r.l., çeviri metninin, örneğin kaynak metinden farklı bir reklam tarzında tasarlanmasından sorumlu olmayacaktır. Sorumluluğumuz, fatura tutarı ile sınırlı olacaktır.

Şikayetler, yalnızca iş(ler)in tamamen ya da kısmen teslim edildiği tarih itibarıyla yedi gün içerisinde iadeli taahhütlü posta ile gönderildiği takdirde dikkate alınacaktır. Tüm şikayetler ile beraber, orijinal belgeler, ihtilaf konusu çeviri belgeleri ve bir açıklama yazısı da sunulmalıdır. Yukarıda belirtilen sürenin sona ermesi durumunda, çevirinin doğru olduğu kabul edilecektir.

Çeviriden memnun kalmayan müşterinin belirlenen süreler içerisinde şikayette bulunması durumunda Translated s.r.l., masrafını kendisi karşılamak kaydıyla, iş için daha önceden belirlenmiş sürenin 1/3'ünden bir iş günü fazla süre içerisinde ihtilaf konusu çevirinin düzeltilmiş sürümünü teslim etmeyi kabul eder.Bu ikinci belge ise Translated s.r.l.'nin takdir yetkisinde olmak üzere tazmin edilecek tutarın belirlenmesi için çevirinin kalitesi konusunda bir karara varılmasında kullanılacaktır.

Translated s.r.l., doğrudan kendisinin kontrolü dışında çalışmayan faks, modem, e-posta ve/veya diğer posta ya da taşıyıcılardan kaynaklanan gecikmelerden sorumlu tutulmayacaktır.

Gecikme süresinin, belirlenen teslimat süresinin 1/3'ünden fazla olması durumunda, çevirilerin geç teslim edilmesi ve gecikmenin, doğrudan ve yalnızca Translated s.r.l.'den kaynaklanması halinde, geç teslim edilen işin bedelinin %100'ünü aşmayacak şekilde, taraflarca belirlenecek bir bedelin iadesi yapılacaktır.

Çevirinin bir kısmında mevcut kusurlar, her ne sebeple olursa olsun, çevirinin tamamının sorgulanması için gerekçe olarak görülmeyecektir. Translated s.r.l., böyle bir durumda çeviride değişik yapma hakkını saklı tutar.

Yalnızca taraflar arasında yapılan yazılı anlaşmalar dikkate alınacaktır. Roma Mahkemesi, tüm ihtilaflı meselelerin görüleceği yargı dairesi olacaktır. Ödeme yapılmaması durumunda, söz konusu çevirinin kısmen ya da tamamen yapılarak sunulması, usulsüz görülecektir. Translated s.r.l., uygun durumlarda ödemesi yapılmamış materyali kullanan bir müşteriden, derhal çeviri bedelini ve telif hakkından doğan tazminatı ödemesini talep etme hakkını saklı tutar.

Sorumluluk

Translated s.r.l. ve/veya bağlı tedarikçiler; pazarlanabilirlik, belli bir amaca uygunluk, diğer şahısların haklarının sahipliği ve bu hakların ihlâl edilmemesi konusunda verilen tüm zımni taahhüt ve şartlar da dahil olmak üzere sunulan hizmetlere ilişkin hiçbir taahhüdü ya da şartı kabul etmemektedir. Translated s.r.l. ve/veya bağlı tedarikçileri, özel veya dolaylı zararlardan veya her ne sebeple olursa olsun, Translated s.r.l.'nin hizmetlerinden kaynaklanan ya da söz konusu hizmetler ile herhangi bir şekilde ilişkisi olan sözleşmenin ifasından, sözleşmenin yerine getirilmemesinden ya da diğer kötü amaçlı eylemlerden dolayı, kullanım hakkının kaybından, bilgi kaybından ya da kâr kaybından ötürü ortaya çıkan her türlü başka zarardan da sorumlu olmayacaktır.