Vilkår

Vår garanti

Translated tilbyr tydelige garantier for kvalitet og leveringstider.

Hvis du ikke er fornøyd med en jobb, sørger vi for en ny versjon så raskt som mulig og dekker kostnaden. Hvis den andre versjonen ikke er akseptabel, har du rett til delvis eller full tilbakebetaling. Betingelsene og prosedyren for å reklamere på en jobb er beskrevet nedenfor.

Dersom levering skjer sent og forsinkelsens størrelse uttrykt i virkedager overstiger mer enn en tredjedel av oversettelsens samlede tidsplan uttrykt i virkedager (f.eks. 33 % forsinket), og hvis forsinkelsen direkte i sin helhet er forårsaket av Translated s.r.l., tilbakebetaler vi opptil 100 % av jobbens kostnad.

Generelle salgsbetingelser

Disse generelle salgsvilkårene gjelder alle jobber utført for kunder av Translated s.r.l.

Alle oversettelsesordrer må inkludere en bestilling med prisen partene ble enige om. Bestillingen må sendes til oss per vanlig post, e-post eller faks. Vi forbeholder oss retten til å nekte å påbegynne en jobb uten bestilling.

Tekniske dokumenter må sendes sammen med referansedokumentene fra kunden og/eller tegninger eller diagrammer som gjør det mulig å forstå denne typen dokumenter bedre.

Kostnaden av en oversettelse beregnes ved hjelp av ordtelling på kildespråket, med mindre annet er uttrykt tidligere i skriftlig form.

Hvis en kunde kansellerer en ordre, faktureres det 100 % for utført arbeid, mens det faktureres 50 % for alt arbeid som opphøres.

Med mindre annet er spesifisert, skal alle fakturaer betales innen fem virkedager fra utstedelsesdatoen.

Alle sene eller uteblitte betalinger fører umiddelbart til innkreving av hele kundens skyldige beløp. Dette skjer uten forvarsel eller andre formaliteter. Translated s.r.l. forbeholder seg retten til å kreve renter beregnet etter den gjeldende styringsrenten til Banca d'Italia for sene betalinger. Videre må kunden betale alle utgifter Translated s.r.l. pådrar seg for å løse saken.

Alt pågående arbeid og alle aktive bestillinger avbrytes ved sen betaling.

Translated s.r.l. skal ikke under noen omstendighet holdes ansvarlig for oversettelser som ikke er stilmessig tilfredsstillende. Spesielt når det gjelder annonser og markedsføringsmateriell, skal tjenestene til Translated s.r.l. være begrenset til enkel oversettelse med mindre annet har blitt uttrykkelig forespurt. Translated s.r.l. skal ikke holdes ansvarlig for den oversatte tekstens stil, f.eks. for å lage en reklamestil som er annerledes enn i kildeteksten. Vårt ansvar begrenser seg til fakturabeløpet.

Klager tas kun i betraktning dersom de mottas med rekommandert post med mottakelseskvittering innen syv dager fra jobben(e)s eller deler av jobben(e)s leveringstidspunkt. Alle klager må inneholde originaldokumentene, de aktuelle oversettelsene og et forklarende brev. Når den ovennevnte tidsperioden har passert, anses oversettelsen som korrekt.

I tilfeller hvor en misfornøyd kunde klager innenfor de fastsatte tidsfristene, forplikter Translated s.r.l. seg til å levere en redigert versjon av den aktuelle oversettelsen for egen regning innenfor en tidsfrist som tilsvarer tredjedel av tidsfristen som opprinnelig ble avtalt for jobben, pluss en virkedag. Dette andre dokumentet skal brukes til å bedømme kvaliteten på oversettelsen for å fastsette summen som skal tilbakebetales. Translated s.r.l. gjør dette etter eget skjønn.

Translated s.r.l. skal ikke holdes ansvarlig for forsinkelser som skyldes funksjonsfeil knyttet til faks, modemer, e-post og/eller postvesen eller bud som Translated s.r.l. ikke har direkte kontroll over.

I tilfeller av forsinket levering som utgjør mer enn en tredjedel av den avtalte leveringstiden, og dersom forsinkelsen direkte og i sin helhet skyldes Translated s.r.l., skal det utbetales en refusjon der partene skal komme til enighet om beløpet. Dette kan tilsvare opptil 100 % av prisen på jobben som ble levert sent.

Feilaktigheter i en del av oversettelsen danner ikke grunnlag for å sette spørsmålstegn ved hele oversettelsen, uansett grunn. Translated s.r.l. forbeholder seg retten til å endre oversettelsen i slike tilfeller.

Det tas kun hensyn til skriftlige avtaler mellom partene. Domstolen i Roma skal gjelde som jurisdiksjon for alle tvister. I tilfeller av manglende betaling kommer all gjengivelse, delvis eller fullstendig, av en slik oversettelse til å anses som ulovlig. Translated s.r.l forbeholder seg retten til å be en kunde som anvender ubetalt materiale, om umiddelbar betaling for oversettelsen og kompensasjon for opphavsrett der dette er aktuelt.

Ansvar

Translated s.r.l. og/eller tilknyttede leverandører godtar ikke noen garanti eller betingelse knyttet til tjenestene som tilbys, herunder alle implisitte garantier og betingelser i forbindelse med salgbarhet, egnethet til et bestemt formål, eierskap eller overtredelse av tredjeparts rettigheter. Translated s.r.l. og/eller tilknyttede leverandører skal ikke holdes ansvarlig for særskilte eller indirekte skader, følgeskader eller andre typer skader som er et resultat av tapt bruksrett, tapt informasjon eller tapt fortjeneste. Dette gjelder uansett grunn og uavhengig av om dette er et resultat av kontraktoppfyllelse, uaktsomhet eller andre skadelige handlinger som på en eller annen måte kan knyttes til tjenester fra Translated s.r.l.