Voorwaarden

Onze garanties

Translated biedt uitdrukkelijke garanties voor de kwaliteit en de levertermijn.

Indien u niet tevreden bent over uitgevoerd werk, wordt u een andere versie voorgesteld binnen de kortst mogelijke termijn. Indien ook de tweede versie fouten bevat, hebt u recht op een gedeeltelijke of volledige terugbetaling. Hieronder vindt u de voorwaarden en bepalingen om uitgevoerd werk te betwisten.

Bij levering met een vertraging van meer dan een derde van de vooropgestelde termijn in werkdagen (33% te laat), en indien de vertraging rechtstreeks en uitsluitend te wijten is aan Translated, krijgt u tot 100% van het werk terugbetaald.

Algemene verkoopvoorwaarden

De huidige algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op al het werk dat wordt uitgevoerd door Translated s.r.l. voor klanten.

Elke aanvraag voor vertaling moet worden vergezeld van een bestelling, waarop de overeengekomen prijs staat vermeld. Deze bestelling kan worden toegestuurd per klassieke post, e-mail of fax. Bij gebrek hieraan behouden we ons het recht voor om niet aan het werk te beginnen.

Technische teksten dienen te worden vergezeld van referentiedocumenten aangeleverd door de klant en/of tekeningen of plannen ter illustratie.

De kosten van vertaling is het aantal woorden in de brontaal, tenzij eerder schriftelijk anders overeen is gekomen.

Bij annulering van een bestelling door de klant, wordt het reeds uitgevoerde werk voor 100% gefactureerd, en het resterende, geannuleerde werk voor 50%.

Indien niet anders is overeengekomen, zijn facturen betaalbaar binnen 5 werkdagen na uitgave.

Achterstallige of achterwege blijvende betaling geeft aanleiding tot onmiddellijke invordering van het volledig bedrag dat door de klant is verschuldigd, zonder voorafgaande waarschuwingen of andere formaliteiten. Translated s.r.l. behoudt zich het recht voor om rente te vragen berekend volgens de officiële tarieven van de Banca d'Italia, die gelden op het ogenblik waarop de betaling had moeten plaatsvinden. De klant zal in elk geval de kosten terugbetalen die Translated s.r.l. heeft opgelopen om de zaak te schikken.

Bij achterstallige betaling worden de lopende bestellingen opgeschort.

Translated s.r.l. kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor vertalingen die vanuit stilistisch oogpunt geen voldoening geven. Vooral op gebied van publiciteit, beperken de diensten van Translated s.r.l. -in zoverre dit niet uitdrukkelijk wordt gevraagd- tot louter vertaling. Translated s.r.l. is niet verondersteld de tekst op te stellen in een andere publicitaire stijl dan die van de brontekst. Onze aansprakelijkheid is hoe dan ook beperkt tot het bedrag van de factuur.

Klachten worden alleen en uitsluitend in aanmerking genomen indien ze per aangetekende post met bevestiging van ontvangst worden ontvangen, binnen zeven dagen na levering van het werk of delen ervan. Klachten dienen te worden vergezeld van de oorspronkelijke documenten en de betwiste vertaling. Na deze termijn wordt de vertaling als correct beschouwd.

Indien de klant ontevreden is en een klacht wordt geuit binnen de vooropgestelde termijn, verbindt Translated s.r.l. zich ertoe om op eigen kosten, binnen een termijn van een derde van de tijd die is verstreken sinds de bestelling plus 24 uur, een herwerking van de betwiste vertaling te leveren. De kwaliteit van de vertaling wordt in dat geval gebaseerd op deze laatste versie om -naar keuze van Translated s.r.l.- het terug te betalen bedrag te bepalen.

Translated s.r.l. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen ten gevolge van een slechte werking van de fax, modem, e-mail en andere post- of verzendwijzen, die geen rechtstreeks verband houden met Translated s.r.l.

In geval van vertraging van meer dan een derde van de vooropgestelde termijn, en indien de vertraging alleen en uitsluitend te wijten is aan Translated s.r.l., wordt terugbetaling voorzien voor een onderling overeen te komen bedrag, tot maximaal 100 % van het laattijdig geleverde werk.

Eventuele fouten in een deel van de vertaling mogen in geen geval de volledige vertalen in twijfel trekken. Translated s.r.l. behoudt zich het recht voor om in dergelijke gevallen wijzigingen te maken.

Alleen schriftelijke akkoorden tussen de partijen worden in aanmerking genomen. De bevoegde rechtbank is de rechtbank van Rome. Bij achterwege blijvende betaling, is elke weergave of gedeeltelijke of volledige reproductie van de vertaling in kwestie verboden. Translated s.r.l. behoudt zich het recht voor om aan een klant die niet-betaald materiaal gebruikt, onmiddellijke betaling van de vertaling te eisen, evenals -indien toepasselijk- vergoeding voor het auteursrecht.

Aansprakelijkheid

Translated s.r.l. en/of de betreffende leveranciers geven geen garantie of voorwaarden voor de geleverde diensten, met inbegrip van de impliciete garanties en voorwaarden bij verkoop, geschiktheid voor een bepaald doel, eigendom en eerbiediging van rechten van anderen. Translated s.r.l. en/of de betreffende leveranciers zijn in geen geval aansprakelijk voor specifieke schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, of voor eender welke andere schade voortkomend uit verlies van het gebruiksrecht, verlies van informatie of verloren inkomsten, ten gevolge van de uitvoering van de overeenkomst, nalatigheid of andere nadelige handelingen, afkomstig van of hoe dan ook verbonden met de prestaties van Translated s.r.l.