תנאים והתניות

הערבות שלנו

Translated מציעה ערבויות מפורשות לגבי איכות ותאריכי מסירה.

אם לא תהיו מרוצים מהעבודה, אנחנו נספק גרסה אחרת מהר ככל האפשר על חשבוננו. אם הגרסה השנייה עדיין אינה מקובלת, תהיו זכאים להחזר חלקי או מלא. התנאים והנוהל לערעור על עבודה מתוארים להלן.

אם המסירה נעשתה באיחור, וסכום העיכוב המבוטא בימי עסקים הוא יותר משליש מתקציב הזמן הכולל של התרגום המבוטא בימי עסקים (כלומר, 33% באיחור), ואם העיכוב הוא ישירות ורק באשמת Translated s.r.l.‎, נחזיר עד 100% מעלות העבודה.

תנאי מכירה כלליים

תנאי המכירה הכלליים הבאים חלים על כל העבודות שמבוצעות על ידי Translated s.r.l.‎ עבור לקוחותיה.

לכל בקשות התרגום יש לצרף הזמנה הכוללת את המחיר שנקבע על ידי הצדדים. יש לשלוח את ההזמנה אלינו בדואר רגיל, באימייל או בפקס; אנו שומרים לעצמנו את הזכות לסרב להתחיל בעבודה ללא הזמנה.

למסמכים טכניים ילוו מסמכי עזר המסופקים על ידי הלקוח ו/או רישומים או תרשימים המספקים הבנה טובה יותר של מסמכים כאלה.

עלות התרגום תחושב באמצעות ספירת מילים בשפת המקור, אלא אם כן נקבע קודם לכן אחרת בכתב.

במקרה שלקוח מבטל הזמנה, כל העבודות שכבר בוצעו יחויבו בשיעור של 100%, ואילו עבודות שהושהו יחויבו בשיעור של 50%.

אלא אם כן צוין אחרת, יש לשלם את כל החשבוניות תוך חמישה ימי עבודה מתאריך הוצאתן.

כל תשלום מאוחר או אי תשלום יהווה עילה לגבייה מיידית של כל הסכום המגיע מהלקוח, ללא הודעה מוקדמת או הליכים רשמיים אחרים. Translated s.r.l.‎ שומרת לעצמה את הזכות לבקש ריבית המחושבת לפי התעריף הרשמי של Banca d'Italia (בנק איטליה) שהיה בתוקף במועד שבו מתבצע תשלום מאוחר כזה. יתר על כן, על הלקוח לשלם את כל ההוצאות שנגרמו ל-Translated s.r.l.‎ לצורך יישוב העניין.

במקרה של איחור בתשלום, כל העבודות בביצוע וכל ההזמנות בביצוע יושהו.

Translated s.r.l.‎ לא תישא באחריות מכל סיבה שהיא לתרגומים שאינם מספקים מבחינה סגנונית. במיוחד בכל הקשור לחומר פרסומי ולקידום מכירות, שירותי Translated s.r.l.‎ יהיו מוגבלים לתרגום פשוט, אלא אם כן נעשתה בקשה מפורשת. Translated s.r.l.‎ לא תישא באחריות לניסוח הטקסט המתורגם בסגנון פרסומי השונה מטקסט המקור, לדוגמה. האחריות שלנו תוגבל לסכום החשבונית.

תלונות יובאו בחשבון רק אם הן מתקבלות בדואר רשום עם אישור מסירה תוך שבעה ימים מיום מסירת העבודות או חלק מהעבודות. לכל התלונות יש לצרף את המסמכים המקוריים, התרגומים השנויים במחלוקת ומכתב הסבר. לאחר תום תקופת הזמן שצוינה לעיל, התרגום ייחשב כנכון.

במקרה של לקוח לא מרוצה שהגיש תלונה בהתאם למועדים שנקבעו, Translated s.r.l.‎ מסכימה למסור, על חשבונה, גרסה ערוכה של התרגום השנוי במחלוקת, במסגרת פרק זמן השווה לשליש מזה שנקבע קודם לכן עבור העבודה, בתוספת יום עסקים אחד. מסמך שני זה ישמש כדי לשפוט את איכות התרגום לצורך קביעת סכום ההחזר, לפי שיקול דעתה של Translated s.r.l.‎.

Translated s.r.l.‎ לא תישא באחריות לכל עיכוב שנגרם בשל תקלות במכשירי פקס, מודם, דואר אלקטרוני ו/או דואר אחר או אצל מובילים אחרים, שאינן בשליטתה הישירה של Translated s.r.l.‎.

במקרה של מסירה מאוחרת כאשר זמן האיחור גבוה משליש מזמן המסירה שנקבע, ובמקרה שהעיכוב מיוחס באופן ישיר ובלעדי ל-Translated s.r.l.‎, ישולם החזר, שייקבע בין הצדדים, עד לסכום של 100% מהעבודה שנמסרה באיחור.

ליקויים שנמצאים בחלק אחד של התרגום לא יהוו עילה, מכל סיבה שהיא, להטלת ספק בתרגום כולו. Translated s.r.l.‎ שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בתרגום במקרה כזה.

רק הסכמים בכתב בין הצדדים יובאו בחשבון. לבית המשפט ברומא תהיה סמכות שיפוט בכל המחלוקות. במקרה של אי תשלום, כל ייצוג של העתקה חלקית או מלאה של התרגום ייחשב בלתי חוקי. Translated s.r.l.‎ שומרת לעצמה את הזכות לבקש תשלום מיידי עבור התרגום ופיצוי בגין הפרת זכויות יוצרים, במקרה שהדבר ישים, מלקוח המשתמש בחומרים שלא שילם עבורם.

אחריות

Translated s.r.l.‎ ו/או ספקים קשורים אינם מכירים בכל ערבות או תנאי הקשורים לשירותים המוצעים, לרבות כל הערבויות והתנאים המרומזים ביחס ליכולת מכירה, התאמה למטרה מסוימת, בעלות ואי פגיעה בזכויות צד ג'. Translated s.r.l.‎ ו/או ספקים קשורים לא ישאו באחריות, מכל סיבה שהיא, לנזקים מיוחדים, עקיפים או תוצאתיים או לכל נזק אחר מכל סוג שהוא הנובע מאובדן זכויות השימוש, אובדן מידע או רווחים שאבדו, בין שהם נובעים מביצוע חוזה, רשלנות או פעולות מזיקות אחרות, הנובעות או קשורות באופן כלשהו לשירותי חברת Translated s.r.l.‎.