Általános szerződési feltételek

Garanciánk

A Translated kifejezett garanciát nyújt a minőségre és a teljesítési határidőkre.

Ha nem elégedett egy munkával, akkor saját költségünkre a lehető leggyorsabban rendelkezésre bocsátunk egy másik verziót. Ha a második változatot is elfogadhatatlannak találja, akkor jogában áll részleges vagy teljes visszatérítést kérni. A munka vitatására vonatkozó feltételeket és az eljárást az alábbiakban részletezzük.

|||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||If the delivery late and the amount of the delay expressed in business days is more than one-third of the translation's total time budget expressed in business days (i.e. 33% late), and if the delay is directly and only the fault of Translated s.r.l., we shall reimburse up to 100% of the cost of the job.|||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||

Általános értékesítési feltételek

Ezek az általános értékesítési feltételek az összes munkára vonatkoznak, amelyet a Translated s.r.l. végez ügyfelei számára.

Minden fordítási kéréshez csatolni kell a felek által megállapodott árat tartalmazó megrendelést. Ezt a megrendelést levélben, e-mailben vagy faxon kell megküldeni; fenntartjuk a jogot, hogy megrendelés hiányában megtagadjuk a munka megkezdését.

A műszaki dokumentumokhoz az ügyfélnek csatolnia kell referenciadokumentumokat és/vagy ábrákat vagy diagramokat, amelyek érthetőbbé teszik az ilyen dokumentumokat.

A fordítás költségeinek kiszámítása – egyéb, korábban készült írásos megállapodás hiányában – a forrásnyelven szereplő szavak száma alapján történik.

|||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||In the event that a client cancels an order, all work already effected shall be billed at 100%, while work which is suspended shall be billed at 50%.|||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||

Egyéb rendelkezés hiányában az összes számlát kiállítástól számított öt munkanapon belül kell kifizetni.

Késedelmes fizetés vagy a fizetés elmulasztása esetén a teljes esedékes összeget azonnal beszedjük az ügyféltől, előzetes értesítés vagy egyéb formalitás nélkül. A Translated s.r.l. fenntartja a jogot, hogy a Banca d'Italia hivatalos és a késedelmes fizetés teljesítésének napján érvényes kamatlábának megfelelő kamatot kérjen. Ezenkívül az ügyfélnek meg kell térítenie a Translated s.r.l. részéről az eset megoldása kapcsán felmerült bármely költséget.

Késedelmes fizetés esetén minden folyamatban lévő munkát és folyamatban lévő megrendelést felfüggesztünk.

A Translated s.r.l. semmilyen okból nem vonható felelősségre azokért a fordításokért, amelyek stilisztikailag nem kielégítőek. Különösen a reklám- és promóciós anyagok esetében a Translated s.r.l. szolgáltatásai egyszerű fordításra korlátozódnak, kivéve, ha kifejezetten másként kérik. A Translated s.r.l. nem vállal felelősséget azért, hogy a lefordított szöveg például a forrás szövegétől eltérő hirdetési stílusban legyen megfogalmazva. Felelősségünk a számla összegére korlátozódik.

A panaszokat csak akkor vesszük figyelembe, ha ajánlott levélben, tértivevénnyel kapjuk meg a munka/munkák vagy azok egy részének átadásától számított hét napon belül. Minden panaszhoz csatolni kell az eredeti dokumentumokat, a vitatott fordításokat és a magyarázatot tartalmazó levelet. A fenti időtartam letelte után a fordítást helyesnek tekintjük.

Ha egy ügyfél elégedetlen, és a megállapított határidőn belül panaszt nyújt be, a Translated s.r.l. vállalja, hogy saját költségén elkészíti és átadja a vitatott fordítás szerkesztett változatát olyan időkereten belül, amely megegyezik a munka elvégzésére korábban megállapított időkeret egyharmadával plusz egy munkanappal. Ezt a második dokumentumot kell felhasználni a fordítás minőségének értékelésére, hogy a Translated s.r.l. saját belátása szerint meghatározza a visszatérítés összegét.

A Translated s.r.l. nem vonható felelősségre semmilyen késésért, amelyet hibásan működő faxok, modemek, e-mail és/vagy más levelek vagy kézbesítési módok okoznak, és amelyek nem közvetlenül a Translated s.r.l. irányítása alá tartoznak.

Késedelmes teljesítés esetén, amikor a késés meghaladja a teljesítésre megállapodott időszak egyharmadát, és ha a késedelem közvetlenül és kizárólag a Translated s.r.l.-nek tulajdonítható, a felek között megállapodott visszatérítést kell fizetni, amelynek összege legfeljebb a késedelmesen teljesített munka 100%-a lehet.

A fordítás egy részében felmerülő hibák semmilyen okból nem képezhetnek alapot a teljes fordítás megkérdőjelezésére. A Translated s.r.l. fenntartja a jogot, hogy ilyen esetben módosítsa a fordítást.

A felek között csak az írásbeli megállapodásokat kell figyelembe venni. Az összes jogvita a Római Bíróság hatáskörébe tartozik. Fizetés elmulasztása esetén az érintett fordítás részleges vagy teljes reprodukciójának minden példányát jogellenesnek kell tekinteni. A Translated s.r.l. fenntartja a jogot, hogy a fordítás díjának és a szerzői jogok kompenzációjának azonnali megfizetését kérje az olyan ügyfelektől, akik nem kifizetett anyagot használnak fel.

Felelősség

A Translated s.r.l. és/vagy a vele kapcsolatban álló beszállítók nem ismernek el semmilyen garanciát vagy feltételt a nyújtott szolgáltatásokra vonatkozóan, beleértve az eladhatósággal, egy adott célra való alkalmassággal, a tulajdonjoggal és a harmadik felek jogainak tiszteletben tartásával kapcsolatos minden vélelmezett garanciát és feltételt is. A Translated s.r.l. és/vagy a vele kapcsolatban álló beszállítók semmilyen okból nem felelősek a speciális, közvetett vagy következményes károkért vagy bármilyen egyéb károkért, amelyek a használati jogok elvesztéséből, az információ elvesztéséből vagy az elmaradt haszonból fakadnak, függetlenül attól, hogy azok a szerződés teljesítéséből, gondatlanságból vagy más hátrányt okozó tevékenységekből származnak, amelyek a Translated s.r.l. szolgáltatásaiból származnak vagy azokhoz valamilyen módon kapcsolódnak.