Vilkår og betingelser

Vores garanti

Translated tilbyder udtrykkelige garantier på kvalitet og leveringsdatoer.

Hvis du ikke er tilfreds med en opgave, leverer vi en anden version så hurtigt som muligt på vores bekostning. Hvis den anden version stadig er uacceptabel, har du ret til en delvis eller total refusion. Betingelserne og proceduren for at bestride kvaliteten af et job er beskrevet nedenfor.

Hvis leveringen finder sted for sent, og mængden af forsinkelse udtrykt i arbejdsdage er mere end en tredjedel af oversættelsens samlede tidsbudget udtrykt i arbejdsdage (dvs. 33 % for sent), og hvis forsinkelsen er direkte og kun skyldes Translated s.r.l. , refunderer vi op til 100 % af udgifterne til opgaven.

Generelle salgsbetingelser

Disse generelle salgsbetingelser gælder for alle job, der udføres af Translated s.r.l. for deres kunder.

Alle anmodninger om oversættelse skal ledsages af en ordre, der angiver den pris, der er fastlagt af parterne. Denne ordre skal sendes til os med posten, via e-mail eller fax. Vi forbeholder os ret til at nægte at starte på en opgave uden en ordre.

Tekniske dokumenter skal ledsages af referencedokumenter, som kunden leverer og/eller tegninger eller diagrammer, der giver en bedre forståelse af dokumenterne.

Prisen for en oversættelse beregnes ved hjælp ordtælling for teksten på kildesproget, medmindre andet er skriftligt fastlagt.

I tilfælde af at en kunde annullerer en ordre, faktureres alt, der allerede er udført, til 100 %, mens arbejde, der er suspenderet, faktureres til 50 %.

Medmindre andet er angivet, skal alle fakturaer betales inden for fem arbejdsdage fra udstedelsesdatoen.

Enhver forsinket betaling eller manglende betaling kan være grund til øjeblikkelig opkrævning af hele det skyldige beløb fra kunden uden forudgående varsel eller andre formaliteter. Translated s.r.l. forbeholder sig retten til at anmode om renter, der beregnes i henhold til den officielle kurs hos Banca d'Italia og træder i kraft fra den dato, hvor en sådan sen betaling foretages. Desuden skal kunden refundere alle udgifter, som Translated s.r.l. pådrager sig for at afvikle sagen.

Alt igangværende arbejde og alle igangværende ordrer suspenderes i tilfælde af forsinket betaling.

Translated s.r.l. er ikke af nogen som helst grund ansvarlig for oversættelser, der ikke er stilistisk tilfredsstillende. Særligt når det gælder annonce- og reklamemateriale, er tjenesterne fra Translated s.r.l. begrænset til oversættelse, medmindre der udtrykkeligt anmodes om andet. Translated s.r.l. er ikke ansvarlig for at skabe en oversat tekst i for eksempel reklamestil, der adskiller sig fra kildeteksten. Vores ansvar er begrænset til fakturabeløbet.

Klager tages kun i betragtning, hvis de modtages som anbefalet post med returkvittering inden for syv dage efter levering af jobbet/jobbene eller en del af opgaven/opgaverne. Alle klager skal ledsages af de originale dokumenter, de omtvistede oversættelser og et brev med en forklaring. Når ovennævnte tidsperiode er gået, betragtes oversættelsen som korrekt.

I tilfælde af en utilfreds kunde, hvor en klage fremsættes inden for de fastlagte frister, accepterer Translated s.r.l. for egen regning at levere en redigeret version af den omtvistede oversættelse inden for en tidsramme, der svarer til en tredjedel af den tidsramme, der tidligere blev opstillet for opgaven, plus en arbejdsdag. Dette andet dokument bruges til at bedømme kvaliteten af oversættelsen med henblik på at fastsætte beløbet for refusionen efter Translated s.r.l.'s eget skøn.

Translated s.r.l. kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser forårsaget af funktionsfejl i faxer, modemmer, e-mail og/eller anden post eller andre leverandører, der ikke direkte kontrolleres af Translated s.r.l.

I tilfælde af forsinket levering, hvor den overskredne tid er mere end en tredjedel af den fastlagte leveringstid, og i tilfælde af, at forsinkelsen direkte og alene kan henføres til Translated s.r.l., udbetales der en refusion, der skal fastlægges mellem parterne, op til et beløb på 100 % af den opgave, der blev leveret for sent.

Fejl, der er til stede i en del af oversættelsen, er ikke af nogen som helst årsag grund til at sætte spørgsmålstegn ved hele oversættelsen. Translated s.r.l. forbeholder sig retten til at ændre oversættelsen i sådanne tilfælde.

Det er kun skriftlige aftaler mellem parterne, der vil blive taget i betragtning. Retten i Rom er domsmyndighed i alle tvister. I tilfælde af manglende betaling anses al repræsentation af delvis eller total gengivelse af en sådan oversættelse som ulovlig. Translated s.r.l. forbeholder sig retten til at anmode om øjeblikkelig betaling for oversættelse og kompensation for ophavsret, hvor det er relevant, fra en kunde, der bruger ubetalt materiale.

Ansvar

Translated s.r.l. og/eller relaterede leverandører anerkender ikke nogen garanti eller betingelse i forbindelse med de tilbudte tjenester, herunder alle implicitte garantier og betingelser vedrørende salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, ejerskab og ikke-overtrædelse af tredjepartsrettigheder. Translated s.r.l. og/eller relaterede leverandører er ikke ansvarlige af nogen som helst grund for særlige eller indirekte skader eller følgeskader eller andre skader af nogen art, der skyldes tab af brugsret, tab af information eller mistet fortjeneste, uanset om de er resultatet af udførelsen af en kontrakt, uagtsomhed eller andre skadelige handlinger, der stammer fra eller på en eller anden måde er forbundet med tjenesterne fra Translated s.r.l.