Termeni și condiții

Garanție

Translated oferă garanții explicite privind calitatea și termenele de livrare.

Dacă nu ești mulțumit de o lucrare, îți vom furniza o altă versiune cât de repede posibil, pe cheltuiala noastră. Dacă și a doua versiune este inacceptabilă, vei avea dreptul la o rambursare parțială sau integrală. Condițiile și procedura de contestare a unei lucrări sunt descrise mai jos.

|||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||If the delivery late and the amount of the delay expressed in business days is more than one-third of the translation's total time budget expressed in business days (i.e. 33%-b late), and if the delay is directly and only the fault of Translated s.r.l., we shall reimburse up to 100% of the cost of the job.|||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||

Condiții generale de vânzare

Aceste condiții generale de vânzare se aplică tuturor lucrărilor efectuate de compania Translated s.r.l. pentru clienții săi.

Toate cererile de traducere trebuie să fie însoțite de o comandă care să includă prețul stabilit de către părți. Această comandă trebuie să ne fie trimisă prin poștă, e-mail sau fax. Ne rezervăm dreptul de a refuza începerea unei lucrări fără o comandă.

Documentele tehnice vor fi însoțite de documente de referință furnizate de client și/sau desene sau diagrame care oferă o mai bună înțelegere a acestor documente.

Costul unei traduceri va fi calculat cu ajutorul numărului de cuvinte în limba sursă, cu excepția cazului în care s-a stabilit altfel anterior în scris.

|||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||In the event that a client cancels an order, all work already effected shall be billed at 100%-b, while work which is suspended shall be billed at 50%-b.|||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||

Cu excepția cazului în care se specifică altfel, toate facturile trebuie plătite în termen de cinci zile lucrătoare de la data emiterii.

Orice întârziere a plății sau neplată va constitui un motiv pentru colectarea imediată a întregii sume datorate de la client, fără notificare prealabilă sau alte formalități. Translated s.r.l. își rezervă dreptul de a solicita dobândă calculată în funcție de rata oficială a Banca d'Italia, în vigoare la data efectuării acestei plăți cu întârziere. Mai mult, clientul trebuie să ramburseze orice cheltuieli pe care Translated s.r.l. le suportă pentru soluționarea cazului.

Toate lucrările și toate comenzile în curs sunt suspendate în cazul efectuării cu întârziere a plății.

Compania Translated s.r.l. nu va fi considerată răspunzătoare din niciun motiv pentru traducerile care nu sunt satisfăcătoare din punct de vedere stilistic. În special pentru materiale publicitare și promoționale, serviciile Translated s.r.l. se limitează la o simplă traducere, cu excepția cazului în care se solicită altfel în mod expres. Compania Translated s.r.l. nu va fi răspunzătoare pentru redactarea textului tradus, de exemplu, într-un stil publicitar diferit de textul sursă. Răspunderea noastră va fi limitată la valoarea facturii.

Reclamațiile vor fi luate în considerare numai dacă sunt primite prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire în termen de șapte zile de la livrarea lucrării (lucrărilor) sau a unei părți a acesteia/acestora. Toate reclamațiile trebuie să fie însoțite de documentele originale, traducerile contestate și o scrisoare cu explicații. După expirarea perioadei de timp menționate mai sus, traducerea este considerată corectă.

În cazul în care un client este nemulțumit, dacă acesta face o reclamație în termenele stabilite, Translated s.r.l. acceptă să livreze, pe cheltuiala sa, o versiune editată a traducerii contestate într-un interval de timp egal cu o treime din cel stabilit anterior pentru acea lucrare, plus o zi lucrătoare. Acest al doilea document va fi utilizat pentru a evalua calitatea traducerii și a stabili valoarea rambursării, la discreția companiei Translated s.r.l.

Compania Translated s.r.l. nu va fi răspunzătoare pentru întârzierile cauzate de funcționarea defectuoasă a faxurilor, modemurilor, e-mailului și/sau a altor servicii poștale sau de curierat, care nu sunt controlate direct de Translated s.r.l.

În cazul livrării cu întârziere, dacă perioada de întârziere este mai mare de o treime din termenul de livrare stabilit și în cazul în care întârzierea este imputabilă direct și exclusiv companiei Translated s.r.l., va fi plătită o rambursare, care urmează să fie stabilită între părți, până la o valoare egală cu 100% din valoarea lucrării livrate cu întârziere.

Erorile prezente într-o parte a traducerii nu vor constitui, în niciun caz, motive pentru a pune sub semnul întrebării întreaga traducere. Compania Translated s.r.l. își rezervă dreptul de a efectua modificări ale traducerii în acest caz.

Vor fi luate în considerare numai acordurile scrise între părți. Tribunalul Roma este competent pentru toate litigiile. În caz de neplată, orice reprezentare a reproducerii parțiale sau totale a unei astfel de traduceri va fi considerată ilegală. Translated s.r.l. își rezervă dreptul de a solicita plata imediată a traducerii și despăgubiri pentru drepturile de autor, dacă este cazul, de la un client care folosește materiale neplătite.

Răspundere

Translated s.r.l. și/sau furnizorii afiliați nu acceptă nicio garanție sau condiție legată de serviciile oferite, inclusiv toate garanțiile și condițiile implicite privind vandabilitatea, adecvarea pentru un anumit scop, proprietatea și lipsa unei încălcări a drepturilor terților. Translated s.r.l. și/sau furnizorii afiliați nu vor fi răspunzători, din niciun motiv, pentru daune speciale, indirecte sau de consecință sau pentru orice alte daune de orice tip, care rezultă din pierderea drepturilor de utilizare, pierderea informațiilor sau profiturile pierdute, indiferent dacă acestea rezultă din executarea unui contract, neglijență sau din alte acțiuni dăunătoare, care decurg din sau sunt în vreun fel legate de serviciile prestate de Translated s.r.l.