Villkor

Vår garanti

Translated erbjuder tydliga garantier för kvalitet och leveransdatum.

Om du inte är nöjd med ett jobb, kommer vi att tillhandahålla en annan version så snabbt som möjligt på vår bekostnad. Om den andra versionen fortfarande är oacceptabel, har du rätt till delvis eller total ersättning. Villkoren och förfarandet för att bestrida ett jobb beskrivs nedan.

Vid en sen leverans, där förseningen uttryckt i arbetsdagar uppgår till mer än en tredjedel av översättningens hela tidsram uttryckt i arbetsdagar (dvs. en försening på 33 %), och förseningen helt och hållet beror på Translated s.r.l., återbetalar vi upp till 100 % av jobbets kostnad.

Allmänna försäljningsvillkor

Dessa allmänna försäljningsvillkor gäller för alla jobb som utförs av Translated s.r.l. för dess kunder.

Alla översättningsförfrågningar måste åtföljas av en beställning inklusive det pris som parterna fastställt. Denna beställning måste skickas till oss via vanlig post, e-post eller fax; vi förbehåller oss rätten att vägra att påbörja ett jobb utan en beställning.

Tekniska dokument ska åtföljas av referensdokument från kunden och/eller ritningar eller diagram som ger en bättre förståelse för sådana dokument.

Kostnaden för en översättning ska beräknas med hjälp av antalet ord i källspråket, om inte annat tidigare skriftligen fastställts.

Om en kund avbeställer en beställning, ska allt arbete som redan utförts faktureras till 100 %, medan arbetet som kvarstår att utföra faktureras till 50 %.

Om inte annat anges måste alla fakturor betalas inom fem arbetsdagar efter det att de utfärdats.

En försenad eller utebliven betalning leder till omedelbar insamling av hela den summa som kunden är skyldig, utan föregående betalningspåminnelse. Translated s.r.l. förbehåller sig rätten att utkräva ränta enligt Banca d'Italias officiella räntesats vid det datum då en sådan försenad betalning utförs. Dessutom måste kunden ersätta eventuella kostnader för Translated s.r.l. för att lösa fallet.

Allt pågående arbete och alla aktuella beställningar kommer att avbrytas vid en försenad betalning.

Translated s.r.l. kan inte på något sätt hållas ansvariga för översättningar som inte är stilmässigt tillfredsställande. Speciellt vad gäller reklam- och kampanjmaterial, ska de tjänster som Translated s.r.l. utför begränsas till översättning, med undantag av andra uttryckliga begäran. Translated s.r.l. är inte skyldiga att skriva om den översätta texten i en stil som skiljer sig från källtexten, t.ex. för att skapa en annonseringsmässig stil. Vår ansvarsskyldighet inskränker sig till fakturabeloppet.

Vi beaktar endast reklamationer om de skickas in med rekommenderad post med mottagningsbevis, inom sju dagar efter leveransen av hela eller delar av jobbet. Alla reklamationer måste skickas in tillsammans med originaldokumenten, den reklamerade översättningen samt ett förklarande brev. Då den ovan angivna tidsperioden löpt ut, anses översättningen vara korrekt.

Om en missnöjd kund gör en reklamation inom de angivna tidsramarna, accepterar Translated s.r.l. att på egen bekostnad leverera en redigerad version av den reklamerade översättningen inom en tidsram som motsvarar en tredjedel av vad som tidigare överenskommits för jobbet, plus en arbetsdag. Med hjälp av detta andra dokument ska översättningens kvalitet bedömas och beloppet som ska återbetalas ska fastställas från Translated s.r.l.

Translated s.r.l. ska inte hållas ansvarsskyldiga för eventuella förseningar som beror på funktionsstörningar hos fax, modem, e-post och/eller annan post eller annat transportsätt som Translated s.r.l. saknar direkt kontroll över.

Vid en eventuellt försenad leverans som utgör mer än en tredjedel av den överenskomna leveranstiden, och om förseningen direkt och endast beror på Translated s.r.l., ska en ersättning utgå och parterna ska komma överens om beloppet som kan motsvara upp till 100 % av det försenade jobbet.

Felaktigheter i enskilda delar av översättningen kan inte på några villkor utgöra skäl att ifrågasätta hela översättningen. Translated s.r.l. förbehåller sig rätten att utföra ändringar i översättningen i sådana fall.

Hänsyn tas endast till skriftliga avtal mellan parterna. Domstolen i Rom har domsrätt vid alla tvister. Vid utebliven betalning kommer all återgivning, delvis eller fullständig, av den obetalda översättningen anses vara olaglig. Translated s.r.l. förbehåller sig rätten att be en kund som använder obetalt material om en omedelbar betalning för översättningen, samt kompensation för upphovsrätt i förekommande fall.

Ansvarsskyldighet

Translated s.r.l. och/eller dess leverantörer erkänner ingen garanti eller villkor som gäller de tjänster som erbjuds, inklusive alla underförstådda garantier och villkor som gäller säljbarheten, lämpligheten för ett visst ändamål, ägande och överträdelse mot andras rättigheter. Translated s.r.l. och/eller dess leverantörer kan inte under några omständigheter hållas ansvarsskyldiga för särskilda eller indirekta skador eller följdskador eller för andra skador av vilken typ som helst som uppstår i samband med förlusten av rättigheten att använda produkter, förlust av information eller vinst, oavsett om detta beror på kontraktets tillämpning, försummelse eller andra skadliga handlingar som härstammar från eller på något sätt har anknytning till de tjänster som Translated s.r.l. tillhandahåller.