Sekretesspolicy och cookies

Publicerad: 25 maj 2018

I. Sekretesspolicy

Translated S.r.l., är ett bolag bildat under italiensk lag med säte på Via Indonesia, nr 23, 00144, Rom, Italien (hädanefter Translated) — i enlighet med kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 från den 27 april 2016 (Allmänna dataskyddsbestämmelserna, nedan GDPR) och italienska dataskyddsrätten — respekteras och skyddas integriteten för användare av webbplatsen kallad translated.com-domänen och alla möjliga och proportionerliga ansträngningar tillämpas för att inte skada användarnas rättigheter.

Syftet med denna sekretesspolicy är att hjälpa användarna att förstå de förfaranden som Translated använder inom området integritet, inklusive vilka personuppgifter som samlas in, varför de samlas in, hur de används, hur de skyddas och vilka enskilda rättigheter användare har.

Denna sekretesspolicy gäller inte, och utesluter vårt ansvar när det gäller integritet, information eller annan praxis från tredje part, inklusive tredje part som hanterar webbplatser eller tjänster som translated.com-domänerna avser.

Denna sekretesspolicy gäller alla personuppgifter som Translated förvärvar eller behandlar när användare interagerar med webbplatsen translated.com. Exempel på detta är köp och användning av våra tjänster, att svara på marknadsföringskommunikation och att kontakta Translateds kundtjänst. Dessa interaktioner kan innefatta besökare, kunder, leverantörer och/eller partners.

Translated behandlar dessutom personuppgifter inom andra områden än webbplatsen translated.com, som kräver andra sekretesspolicyer.

II. Allmän information om databehandling

I denna integritetspolicy betyder termen "personuppgifter" information som hänvisar till användare. Det gör att vi kan identifiera användare, direkt eller i kombination med annan information som vi har tillgång till.

Användare av webbplatsen i allmänhet

Translated behandlar användardata baserat på samtycke. Genom att använda eller rådfråga Translateds webbplats, accepterar användarna uttryckligen denna sekretesspolicy och samtycker till behandling av deras personuppgifter i förhållande till de ändamål och metoder som beskrivs nedan, inklusive eventuella upplysningar till tredje part, om det behövs, för tillhandahållande av tjänster. Tillhandahållandet av data och, följaktligen, samtycket till insamling och behandling av data är valfritt. Användaren kan neka samtycke och kan återkalla samtycke när som helst. Att neka samtycke kan dock göra det omöjligt att tillhandahålla vissa tjänster och kan äventyra webbläsarupplevelsen på webbplatsen.

Kunder

Translated ska göra allt som är möjligt, i överensstämmelse med den elektroniska tjänsteformen, för att upprätthålla den största konfidentialiteten vid utförandet av tjänster. Alla texter, det utförda arbetets natur, kundens personuppgifter som kommunicerats för översättning och all information som överförs av klienten till Translated omfattas av den strängaste konfidentialiteten och de insamlade personuppgifterna ska behandlas i enlighet med artikel 6 i GDPR.

Translated ska, i synnerhet, använda den information som lämnats för genomförandet av kontraktet (och för eventuellt genomförande av förhandlingsåtgärder) och sådan information får inte - utan föregående skriftligt medgivande från kunden - offentliggöras eller avslöjas till tredje part, utom för sina auktoriserade anställda eller deras auktoriserade underentreprenörer, om deras operativa eller rådgivande ingrepp kräver kunskap om sådan information. Ovannämnda garantier gäller inte om Translated är skyldigt att enligt lag offentliggöra sådan information, eller om sådan information är eller går in i det allmänna, oavsett offentliggörande av detsamma av Translated. På samma sätt gäller de fall där den registrerades eller en annan fysisk persons vitala intressen kräver behandling av personuppgifter eller där behandlingen är nödvändig för att skydda ett berättigat intresse för Translated eller tredje part, vilket är av högre natur än den registrerades rättigheter.

Leverantörer och samarbetspartners

Personuppgifter från våra frilansleverantörer och samarbetspartners (leverantörer, översättare, tolkar, grafiska designers, affiliates, konsulter, etc.) ska behandlas med strikt förtroende. Den enda informationen som ska meddelas till tredje part är den information som publiceras på vår webbplats, såsom användarnamn, modersmål, arbetslivserfarenhet och utbildning. Annan information såsom förnamn, efternamn, födelsedatum, adresser och telefonnummer ska endast behandlas av Translated och dess auktoriserade leverantörer (dvs. revisorer, banker, etc.), uteslutande för att korrekt genomföra anställningsförhållandet med densamma och uppfyllande av lagliga skyldigheter.

III. Automatiskt insamlad information. Webbplatsdata

Som alla webbplatser använder denna webbplats också loggfiler där information från användarbesök automatiskt samlas in och lagras. Den insamlade informationen kan innehålla följande:

 • IP-adress
 • Typ av webbläsare och enhetsparametrar som används för att ansluta till webbplatsen
 • Namn på internetleverantör (ISP)
 • Datum och tid för besök/begäran
 • Antalet klick, om tillämpligt
 • Metod som används för att skicka begäran till servern
 • Storlek på den erhållna svarsfilen
 • Digital kod som anger status för svaret som ges av servern
 • Andra parametrar relaterade till operativsystemet och användarens IT-miljö

Informationen som anges ovan hanteras automatiskt och samlas in i en exklusiv aggregerad form för att verifiera webbplatsens korrekta funktion och av säkerhetsskäl. För säkerhetsskäl (spamfilter, brandväggar, virusdetektering) kan automatiskt registrerade data även innehålla personuppgifter som IP-adress (den som identifierar, åtminstone vid den tiden, ursprungsvärden), vilket skulle kunna användas — i enlighet med gällande lagar — för att blockera försök att skada webbplatsen, skada andra användare, utföra skadliga aktiviteter och aktiviteter som utgör ett brott. Denna typ av data används för att skydda webbplatsen och dess användare.

De angivna uppgifterna används endast för att erhålla anonyma statistiska uppgifter om användningen av webbplatsen och för att kontrollera dess korrekta funktion. Följaktligen raderas data omedelbart efter behandlingen. Data som används för säkerhetsändamål (blockering av försök att skada webbplatsen) behålls i sju dagar.

IV. Användning av cookies

Definition av cookies

En cookie är en liten textfil som skickas till webbläsaren från den besökta webbplatsen och lagras sedan på hårddisken på användarens dator. Om du ansluter till webbplatsen igen, kommer cookies att läsas in på nytt och kännas igen av den webbplats som skickat dem. När du besöker en webbplats kan du ta emot cookies från en tredje parts webbplats (även kallade "tredje parts-cookies"), till exempel länkar till webbsidor på andra domäner.

Cookies kan användas för olika ändamål, till exempel för att en webbplats ska kunna känna igen en användares enhet eller övervaka sessioner och lagra specifik information om användare som vill ha åtkomst till servern.

Typer av cookies

Tekniska cookies krävs för att en webbplats ska kunna fungera korrekt och tillåta en användare att utnyttja en tjänst.

Funktionella cookies används för att underlätta webbplatsnavigering, för att lagra valda inställningar och för att tillhandahålla anpassade funktioner.

Analytiska cookies används av webbplatser för att samla in information om användarvanor, besökta sidor och eventuella fel som kan inträffa vid surfning. Dessa cookies samlar inte in information som kan identifiera användarens dator. All information i dessa cookies är aggregerad och därmed anonym.

Genom att använda webbplatsen samtycker besökaren uttryckligen till användningen av cookies.

Inaktivera cookies

Cookies är kopplade till webbläsaren och kan inaktiveras när som helst direkt från webbläsaren, och därigenom vägras/återkallas samtycke för användning av cookies. Det bör noteras att inaktivering av cookies kan förhindra korrekt användning av vissa funktioner på webbplatsen.

Varje webbläsare har sitt eget sätt att justera inställningarna. Nedan finns specifika instruktioner för varje webbläsare:

V. Tredje parts-cookies

Denna webbplats fungerar också som en förmedlare för tredje parts-cookies, som används för att tillhandahålla ytterligare tjänster och funktioner för användarna. Dessa förbättrar också användarupplevelsen av webbplatsen via sådant som knappar för sociala medier, eller video. Denna webbplats har ingen kontroll över tredje parts-cookies - de hanteras helt av tredje part. Följaktligen lämnas information om användningen av dessa cookies och deras syfte, liksom hur de ska inaktiveras, direkt av tredje part på nedanstående sidor.

DMP

Cookie namn: 3rdplace
Syfte: 3rdplace profilering och annonserings tjänster baserade på beteendemönster och intresse från online användare
Typ: tredje part
Varaktighet: Ihållande
Tillåtelse: Krävs
Mer information: Du kan läsa om integritetspolicy och inaktivering av spårninig på följande URL: https://thirdplace-pixel.appot.com/policy/

Sociala nätverk

Den här webbplatsen innehåller också tillägg och/eller knappar för sociala nätverk, för att möjliggöra enkel delning av innehåll på dina sociala nätverk. Dessa tillägg är programmerade så att de inte ställer in några cookies när användarna kommer åt sidan för att skydda användarnas privatliv. Cookies kan endast ställas in, om de tillhandahålls av sociala nätverk, när användaren effektivt och frivilligt använder tillägget. Vänligen observera att om användaren surfar på webbplatsen när han/hon är inloggad på det sociala nätverket, har han/hon redan gett sitt samtycke till att cookies används via den här webbplatsen vid registreringen på det sociala nätverket.

Insamlingen och användningen av de data som erhållits med hjälp av tillägg regleras av de sociala nätverkens respektive sekretesspolicyer, som bör hänvisas till.

VI. Nyhetsbrev och e-post

Användare kan få e-post från Translated av olika anledningar, till exempel för bekräftelse av en beställning eller bekräftelse av prenumeration på nyhetsbrev, eller för att få information om Translateds tjänster. För att optimera och anpassa våra erbjudanden, spårar vi (till exempel med den så kallade "Tracking-Pixel") om ett e-postmeddelande har öppnats och vilka länkar i e-postmeddelandet som har klickats på. Vi använder dessa data för att kunna skicka nyhetsbrev med innehåll som är skräddarsytt för kunden.

Användare kan avvisa denna typ av behandling genom www.translated.com, där de till exempel kan ändra sin webbprofil eller avbryta prenumerationen på vårt nyhetsbrev eller kontakta datakontrollanten på adressen nedan.

VII. Plats för databehandling

Uppgifterna som samlas in av denna webbplats behandlas på datakontrollantens huvudkontor och på webbhotellets datacenter. Webbhotellet, Hitachi CBT, som ansvarar för databehandling och hanterar data för datakontrollanten, är beläget inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och agerar i enlighet med europeiska standarder.

VIII. Överföring av data till länder utanför EU

Den här webbplatsen kan dela några av de insamlade uppgifterna med tjänster som ligger utanför EU-området. I synnerhet med Google, Facebook och Microsoft (LinkedIn) genom sociala tillägg och Google Analytics. Överföringen är tillåten på grundval av Europeiska unionens särskilda beslut och garanti för skydd av personuppgifter, särskilt dom 1250/2016 (Privacy Shield), för vilket inget ytterligare samtycke krävs. De ovan nämnda företagen garanterar att de följer Privacy Shield.

Säkerhetsåtgärder

Den här webbplatsen behandlar användarnas data på ett lagligt och korrekt sätt samt antar lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst, avslöjande, modifiering eller obehörig förstöring av data. Bearbetning sker med hjälp av datorverktyg och/eller elektroniska verktyg, med lämpliga åtgärder på organisatorisk, teknisk och administrativ nivå för att skydda personuppgifter inom vårt företag, med hjälp av kriterier som är strikt relaterade till de angivna syftena. Ingen dataöverföring och inget lagringssystem kan dock garanteras som 100 % säkert. Användare som har anledning att tro att deras interaktioner med oss ​​inte längre är säkra är ombedda att omedelbart rapportera detta.

Förutom datakontrollanten kan i vissa fall andra parter som är involverade i webbplatsens drift ha tillgång till lagrade personuppgifter (administration, försäljning, juridisk avdelning och systemadministratörspersonal) eller externa personer (till exempel teknisk service från tredje part, leverantörer, brevexpeditörer, webbhotell, IT-företag och kommunikationsbyråer) som eventuellt kan utses av datakontrollanten för att hantera personuppgifter.

Användarens personuppgifter ska bevaras så länge det är nödvändigt, eller tillåtet, med hänsyn till syftet för vilka de samlas in. Kriterierna för bestämning av lagringstider är följande: (i) den tid då användarna regelbundet använder webbplatsen translated.com, (ii) behovet av att uppfylla ett kontrakt eller en rättslig skyldighet som vi är föremål för (iii) möjligheten att behålla data mot bakgrund av vår rättsliga ställning (till exempel med avseende på tidsgränser, tvister eller kontroll av efterlevnad av regler).

X. Användarens rättigheter

Enligt GDPR och italienska föreskrifter kan användaren, på det sätt och inom de gränser som fastställs enligt gällande lagstiftning, utöva följande rättigheter i förhållande till hans eller hennes personuppgifter:

 • Begära bekräftelse av förekomsten av personliga uppgifter om honom/henne (rätt till åtkomst)
 • Att få veta dess ursprung
 • Få förståelig kommunikation
 • Att ha information om kriterierna, metoderna och syftet med behandlingen
 • Begära uppdatering, korrigering, integration, annullering, omvandling till anonym form, blockering av data som behandlas i strid med lagen, inklusive de som inte längre är nödvändiga för att uppnå de syften som de samlades in för
 • Vid samtyckesbaserad bearbetning får du kostnadsfritt stöd för data om dig själv, som har tillhandahållits till datakontrollanten, i en strukturerad och läsbar form, följt av en dataprocessor och i ett format som vanligtvis är tillgängligt på elektroniska enheter
 • Rätt att lämna in ett klagomål hos tillsynsmyndigheten
 • Förutom att, i allmänhet, utöva alla rättigheter som erkänns av gällande lagbestämmelser

Begäran bör adresseras till datakontrollanten. Användaren kan i synnerhet utöva sina rättigheter när det gäller behandling av personuppgifter genom att komma åt webbplatsen www.translated.com, till exempel genom att ändra onlineprofilen eller genom att avbryta prenumeration på vårt nyhetsbrev eller genom att kontakta datakontrollanten genom adressen ovan. Vi kommer att svara på begäran i enlighet med gällande lagar. Användare uppmanas att i sin begäran ange vilka personuppgifter de vill ha ändrade, att informera oss om de föredrar att sådan data raderas från vår databas eller för att ange vilka begränsningar de vill använda för användningen av deras personuppgifter. Det är viktigt att notera att vi kan behöva behålla viss information för registreringsändamål och/eller för att slutföra transaktioner initierade av användarna innan vi begär en ändring eller annullering.

XI. Särskild information för föräldrar

Webbplatsen translated.com är inte avsedd för barn, enligt gällande lagar, och vi samlar inte medvetet in personuppgifter från minderåriga. Translated förbinder sig emellertid att följa lagbestämmelserna där dessa kräver att en förälder eller vårdnadshavare har rätt att samla in, använda eller avslöja personuppgifter tillhörande minderåriga. Vi är engagerade i att skydda minderårigas integritet och vi uppmanar föräldrar och vårdnadshavare att ha en aktiv roll i sina barns aktiviteter och intressen på nätet.

Om du som förälder eller vårdnadshavare blir medveten om att ett minderårigt barn har lämnat sina personuppgifter utan ditt samtycke, uppmanar vi dig att kontakta datakontrollanten genom adressen nedan. Om vi får information om att en minderårig har gett oss sina personuppgifter, tar vi bort dem från våra filer.

XII. Datakontrollant

Datakontrollanten - i enlighet med GDPR och andra italienska dataskyddslagar, liksom andra bestämmelser om dataskydd - är Translated S.r.l., Via Indonesia, nr 23, 00144, Rom, Italien, och kan kontaktas på följande e-postadress: info@translated.com.

Dataprocessor för behandling är Hitachi CBT webbhotell.

XIII. Dataskyddsansvarig

Translated har utsett Herr Simone Giovanni Perone som sin dataskyddsansvarige (DPO). DPO kan nås på följande adress: dpo@translated.com.

XIV. Uppdateringar

Denna sekretesspolicy har uppdaterats den 25 maj 2018.