Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και cookies

Δημοσιεύθηκε: 25 Μαΐου 2018

Ι. Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η Translated Srl, ιταλική εταιρεία με έδρα τη Via Indonesia, αριθ. 23, Τ.Κ. 00144, Ρώμη, Ιταλία (εφεξής «Translated») – σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων, εφεξής «ΓΚΠΔ») και τον ιταλικό νόμο περί προστασίας δεδομένων – σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών του ιστότοπου που αναφέρεται ως τομέας translated.com, θέτοντας σε εφαρμογή κάθε δυνατή και ανάλογη προσπάθεια ώστε να μην βλάψει τα δικαιώματα των χρηστών του.

Σκοπός αυτής της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων είναι να βοηθήσει τους χρήστες να κατανοήσουν τις διαδικασίες που χρησιμοποιεί η Translated στον τομέα της προστασίας της ιδιωτικής ζωής, ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγονται, γιατί συλλέγονται, πώς χρησιμοποιούνται, πώς προστατεύονται και ποια ατομικά δικαιώματα έχουν οι χρήστες.

Αυτή η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων δεν ισχύει, αποποιώντας έτσι την ευθύνη μας, όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής, των πληροφοριών ή άλλων πρακτικών τρίτων, συμπεριλαμβανομένων τρίτων που διαχειρίζονται ιστότοπους ή υπηρεσίες στις οποίες αναφέρεται ο ιστότοπος translated.com.

Η παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ισχύει για όλα τα προσωπικά δεδομένα που η Translated αποκτά ή επεξεργάζεται όταν οι χρήστες αλληλεπιδρούν με τον ιστότοπο translated.com. Μερικά παραδείγματα: αγορά και χρήση των υπηρεσιών μας, ανταπόκριση στις επικοινωνίες μάρκετινγκ και επικοινωνία με την εξυπηρέτηση πελατών της Translated. Αυτές οι αλληλεπιδράσεις ενδέχεται να αφορούν επισκέπτες, πελάτες, παρόχους υπηρεσιών και/ή συνεργάτες.

Επιπλέον, η Translated επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα σε περιοχές εκτός του ιστοτόπου translated.com, τα οποία απαιτούν άλλες πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων.

ΙΙ. Γενικές πληροφορίες για την επεξεργασία δεδομένων

Στην παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, ο όρος «προσωπικά δεδομένα» σημαίνει πληροφορίες που αναφέρονται στους χρήστες. Μας επιτρέπει να αναγνωρίζουμε τους χρήστες, απευθείας ή σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες που έχουμε στην κατοχή μας.

Χρήστες του ιστοτόπου γενικά

Η Translated επεξεργάζεται τα δεδομένα χρήστη βάσει συναίνεσης. Χρησιμοποιώντας ή συμβουλεύοντας τον ιστότοπο της Translated, οι χρήστες συμφωνούν ρητά με την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και συναινούν στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων σε σχέση με τους σκοπούς και τις μεθόδους που περιγράφονται παρακάτω, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε αποκάλυψης σε τρίτους, εάν είναι απαραίτητο, για την παροχή υπηρεσίας. Η παροχή δεδομένων και, συνεπώς, η συναίνεση για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων είναι προαιρετική. Ο χρήστης μπορεί να αρνηθεί τη συναίνεσή του, επιπλέον δε μπορεί να την ανακαλέσει ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, η άρνηση της συναίνεσης μπορεί να καταστήσει αδύνατη την παροχή ορισμένων υπηρεσιών και η εμπειρία περιήγησης στον ιστότοπο ενδέχεται να παραβιαστεί.

Πελάτες

Η Translated θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν, σύμφωνα με την ηλεκτρονική μορφή της υπηρεσίας, για να διατηρήσει τη μέγιστη εμπιστευτικότητα στην παροχή υπηρεσιών της. Όλα τα κείμενα, η φύση του έργου, τα προσωπικά δεδομένα του πελάτη που μεταφέρονται για σκοπούς μετάφρασης και όσες πληροφορίες διαβιβάζει ο πελάτης στην Translated υπόκεινται στην αυστηρότερη εμπιστευτικότητα, και τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 6 του ΓΚΠΔ.

Συγκεκριμένα, η Translated χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που παρέχονται για την εκτέλεση της σύμβασης (και για την ενδεχόμενη εφαρμογή προσυμβατικών μέτρων) και οι πληροφορίες αυτές δεν μπορούν — χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του πελάτη — να αποκαλύπτονται δημοσίως ή σε τρίτους, εκτός από τους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους ή τους εξουσιοδοτημένους υπεργολάβους τους, εάν η επιχειρησιακή ή η συμβουλευτική τους παρέμβαση απαιτεί τη γνώση των εν λόγω πληροφοριών. Οι παραπάνω εγγυήσεις δεν ισχύουν εάν η Translated είναι υποχρεωμένη από τον νόμο να αποκαλύψει τέτοιες πληροφορίες ή σε περίπτωση που αυτές οι πληροφορίες είναι δημόσιες ή δημοσιεύονται, ανεξάρτητα από την αποκάλυψή τους από την Translated. Το ίδιο ισχύει και για περιπτώσεις στις οποίες τα ζωτικά συμφέροντα του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου απαιτούν την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ή όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία νόμιμου συμφέροντος της Translated ή τρίτων, το οποίο είναι σε υψηλότερη ιεραρχική θέση από τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων.

Πάροχοι υπηρεσιών και συνεργάτες

Τα προσωπικά δεδομένα των ανεξάρτητων παρόχων υπηρεσιών και των συνεργατών μας (πάροχοι, μεταφραστές, διερμηνείς, γραφίστες, συνεργάτες, σύμβουλοι κλπ.) αντιμετωπίζονται με αυστηρή εμπιστευτικότητα. Οι μόνες πληροφορίες που κοινοποιούνται σε τρίτους είναι οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στον ιστότοπό μας, όπως το όνομα χρήστη, η μητρική γλώσσα, η εργασιακή εμπειρία και οι σπουδές. Άλλες πληροφορίες, όπως το όνομα, το επώνυμο, η ημερομηνία γέννησης, οι διευθύνσεις και οι αριθμοί τηλεφώνου θα υπόκειται σε επεξεργασία μόνο από την Translated και τους εξουσιοδοτημένους παρόχους υπηρεσιών της (π.χ. λογιστές, τράπεζες κλπ.) αποκλειστικά για την ορθή εκτέλεση της σχέσης εργασίας και την εκπλήρωση οποιωνδήποτε νομικών υποχρεώσεων.

III. Αυτόματα συλλεγμένες πληροφορίες Δεδομένα περιήγησης στο διαδίκτυο

Όπως συμβαίνει με όλους τους ιστότοπους, αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί επίσης αρχεία καταγραφής στα οποία συλλέγονται και αποθηκεύονται αυτόματα οι πληροφορίες από επισκέψεις χρηστών. Οι πληροφορίες που συλλέγονται θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Διεύθυνση πρωτοκόλλου Ίντερνετ (IP)
 • Τύπος προγράμματος περιήγησης και παράμετροι συσκευών που χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση με τον ιστότοπο
 • Όνομα του παρόχου υπηρεσιών Ίντερνετ (ISP)
 • Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης/αιτήματος
 • Αριθμός των κλικ, όπου ισχύει
 • Μέθοδος που χρησιμοποιείται για την υποβολή του αιτήματος στον διακομιστή
 • Μέγεθος του αρχείου που αποκτήθηκε ως απόκριση
 • Ψηφιακός κώδικας που υποδεικνύει την κατάσταση της απόκρισης από τον διακομιστή
 • Άλλες παράμετροι που σχετίζονται με το λειτουργικό σύστημα και το περιβάλλον πληροφορικής του χρήστη

Οι πληροφορίες που αναφέρθηκαν παραπάνω υπόκεινται αυτόματη διαχείριση και συλλέγονται σε αποκλειστικά συγκεντρωτική μορφή προκειμένου να επαληθευτεί η σωστή λειτουργία του ιστοτόπου, αλλά και για λόγους ασφάλειας. Για σκοπούς ασφάλειας (φίλτρα ανεπιθύμητης αλληλογραφίας, τείχη προστασίας, ανίχνευση ιών), τα δεδομένα που καταχωρούνται αυτόματα μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα, όπως τη διεύθυνση IP (εκείνη που αναγνωρίζει με μοναδικό τρόπο, τουλάχιστον εκείνη τη στιγμή, τον κεντρικό υπολογιστή προέλευσης), τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν — σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους για το θέμα αυτό — για να εμποδίσουν προσπάθειες βλάβης του ιστοτόπου, βλάβης άλλων χρηστών, πραγματοποίησης κακόβουλων δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων που συνιστούν εγκληματικές πράξεις. Αυτός ο τύπος δεδομένων χρησιμοποιείται για την προστασία του ιστοτόπου και των χρηστών του.

Τα αναφερόμενα δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την απόκτηση ανώνυμων στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη χρήση του ιστοτόπου και για τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας του. Συνεπώς, τα δεδομένα διαγράφονται αμέσως μετά την επεξεργασία. Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για λόγους ασφάλειας (η παρεμπόδιση των προσπαθειών για βλάβη του ιστοτόπου) διατηρούνται για επτά ημέρες.

IV. Χρήση των cookies

Ορισμός των cookies

Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από τον ιστότοπο που επισκέπτεστε και στη συνέχεια αποθηκεύεται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή του χρήστη. Όταν συνδεθείτε ξανά στον ιστότοπο, τα cookies διαβάζονται ξανά και αναγνωρίζονται από τον ιστότοπο που τα έστειλε. Κατά την επίσκεψη σε έναν ιστότοπο, ενδέχεται να λάβετε cookies από έναν ιστότοπο τρίτων (τα αποκαλούμενα «cookies τρίτων»), για παράδειγμα, συνδέσμους σε ιστοσελίδες άλλων τομέων.

Τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διάφορους σκοπούς, όπως για παράδειγμα για να επιτρέπεται σε έναν ιστότοπο να αναγνωρίζει τη συσκευή ενός χρήστη ή να παρακολουθεί τις περιόδους σύνδεσης και να αποθηκεύει συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες που έχουν πρόσβαση στον διακομιστή.

Είδη των cookies

Τα τεχνικά cookies είναι απαραίτητα για να λειτουργεί σωστά ένας ιστότοπος και για να επιτρέπεται σε κάποιον χρήστη να κάνει χρήση μιας υπηρεσίας.

Τα λειτουργικά cookies χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση της περιήγησης στον ιστότοπο, για την αποθήκευση επιλεγμένων ρυθμίσεων και για την παροχή προσαρμοσμένων λειτουργιών.

Τα cookies χρησιμοποιούνται από τους ιστότοπους για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις συνήθειες χρήσης, τις επισκεπτόμενες σελίδες και τυχόν σφάλματα που μπορεί να προκύψουν κατά την περιήγηση. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες που θα μπορούσαν να αναγνωρίσουν τον υπολογιστή του χρήστη. Τα δεδομένα που συλλέγονται από αυτά τα cookies είναι συγκεντρωτικά και επομένως ανώνυμα.

Με τη χρήση του ιστοτόπου, ο επισκέπτης συμφωνεί ρητά με τη χρήση των cookies.

Απενεργοποίηση των cookies

Τα cookies συνδέονται με το πρόγραμμα περιήγησης και μπορούν να απενεργοποιηθούν ανά πάσα στιγμή απευθείας από το πρόγραμμα περιήγησης, απορρίπτοντας/αποσύροντας τη συναίνεση για τη χρήση των cookies. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η απενεργοποίηση των cookies ενδέχεται να εμποδίσει την ορθή χρήση ορισμένων λειτουργιών του ιστοτόπου.

Κάθε πρόγραμμα περιήγησης έχει διαφορετική διαδικασία για τη διαχείριση των ρυθμίσεων. Παρακάτω δίνονται συγκεκριμένες οδηγίες για κάθε πρόγραμμα περιήγησης:

V. Cookies τρίτων

Αυτός ο ιστότοπος λειτουργεί επίσης ως ενδιάμεσος για τα cookies τρίτων, τα οποία χρησιμοποιούνται για την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών και λειτουργιών στους χρήστες. Αυτά βελτιώνουν επίσης την εμπειρία των χρηστών του ιστοτόπου, όπως μέσω πλήκτρων για μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή βίντεο. Αυτός ο ιστότοπος δεν ελέγχει τα cookies τρίτων—αυτά τελούν υπό την πλήρη διαχείριση τρίτων. Κατά συνέπεια, οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση αυτών των cookies και τον σκοπό τους, καθώς και για τον τρόπο απενεργοποίησής τους, παρέχονται απευθείας από τους τρίτους στις σελίδες που αναφέρονται παρακάτω.

DMP

Όνομα cookie: 3rdPlace
Σκοπός: το 3rdPlace προσφέρει υπηρεσίες δημιουργίας προφίλ και διαφημίσεις με βάση τη συμπεριφορά και τα ενδιαφέροντα των χρηστών του διαδικτύου.
Τύπος: Τρίτων
Διάρκεια: Συνεχής
Συγκατάθεση: Απαιτείται
Περισσότερες πληροφορίες: Μπορείτε να διαβάσετε την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και να απενεργοποιήσετε την παρακολούθηση στην παρακάτω διεύθυνση URL: https://thirdplace-pixel.appspot.com/policy/

Κοινωνικά Δίκτυα

Αυτός ο ιστότοπος περιλαμβάνει επίσης πρόσθετα ή/και πλήκτρα για κοινωνικά δίκτυα, προκειμένου να επιτρέπεται η εύκολη κοινή χρήση περιεχομένου στα αγαπημένα σας κοινωνικά δίκτυα. Αυτά τα πρόσθετα έχουν προγραμματιστεί έτσι ώστε να μην τοποθετούν cookies κατά την πρόσβαση των χρηστών στη σελίδα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ιδιωτικότητα των χρηστών. Μπορεί να τοποθετηθούν cookies, εφόσον παρέχονται από τα κοινωνικά δίκτυα, μόνο όταν ο χρήστης κάνει αποτελεσματική και οικειοθελή χρήση του πρόσθετου. Λάβετε υπόψη ότι αν ο χρήστης περιηγηθεί στον ιστότοπο ενώ είναι συνδεδεμένος στο κοινωνικό δίκτυο, τότε έχει ήδη δώσει τη συγκατάθεσή του για τη χρήση των cookies που μεταφέρονται μέσω αυτού του ιστοτόπου κατά την εγγραφή στο κοινωνικό δίκτυο.

Η συλλογή και η χρήση των δεδομένων που λαμβάνονται μέσω των πρόσθετων ρυθμίζονται από τις αντίστοιχες πολιτικές απορρήτου των κοινωνικών δικτύων, στις οποίες πρέπει να παραπέμπεστε.

VI. Ενημερωτικό δελτίο και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Οι χρήστες ενδέχεται να λαμβάνουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την Translated για διάφορους λόγους, όπως για επιβεβαίωση παραγγελίας ή επιβεβαίωση της συνδρομής στο Ενημερωτικό δελτίο ή για λήψη πληροφοριών σχετικά με τις υπηρεσίες της Translated. Επιπλέον, για να βελτιστοποιήσουμε και να προσαρμόσουμε τις προσφορές μας, παρακολουθούμε (για παράδειγμα με το λεγόμενο «Tracking-Pixel») αν έχει ανοίξει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και σε ποιους συνδέσμους μέσα στο μήνυμα έχει γίνει κλικ. Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για να μπορούμε να στέλνουμε περιεχόμενο Ενημερωτικού δελτίου που να είναι προσαρμοσμένο στον Πελάτη.

Οι χρήστες μπορούν να απορρίψουν αυτούς τους τύπους επεξεργασίας με πρόσβαση στο www.translated.com όπου, για παράδειγμα, μπορούν να αλλάξουν το ηλεκτρονικό προφίλ τους ή να ακυρώσουν την εγγραφή στο Ενημερωτικό δελτίο μας ή να επικοινωνήσουν με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων στην παρακάτω διεύθυνση.

VII. Τοποθεσία επεξεργασίας δεδομένων

Τα δεδομένα που συλλέγονται από αυτόν τον ιστότοπο υπόκεινται σε επεξεργασία στην έδρα του Υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων και στο κέντρο δεδομένων διατήρησης περιεχομένου ιστού. Η διατήρηση περιεχομένου ιστού, η Hitachi CBT, η οποία είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των δεδομένων και χειρίζεται δεδομένα για λογαριασμό του Υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων, βρίσκεται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και ενεργεί σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

VIII. Μεταφορά δεδομένων σε χώρες εκτός ΕΕ

Αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να κάνει κοινή χρήση μερικών από τα δεδομένα που συλλέγονται με υπηρεσίες που βρίσκονται εκτός της περιοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα με το Google, το Facebook και τη Microsoft (LinkedIn) μέσω των πρόσθετων κοινωνικών δικτύων και του Google Analytics. Η μεταφορά επιτρέπεται βάσει συγκεκριμένων αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Εγγυητή για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ιδίως βάσει της απόφασης 1250/2016 (Ασπίδα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων), για την οποία δεν απαιτείται περαιτέρω συναίνεση. Οι προαναφερθείσες εταιρείες εγγυώνται την τήρηση των αρχών της Ασπίδας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

IX. Μέτρα ασφάλειας

Αυτός ο ιστότοπος επεξεργάζεται τα δεδομένα των χρηστών με νόμιμο και σωστό τρόπο, υιοθετώντας τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, αποκάλυψης, τροποποίησης ή μη εξουσιοδοτημένης καταστροφής των δεδομένων. Η επεξεργασία πραγματοποιείται με τη χρήση υπολογιστή και/ή ηλεκτρονικών εργαλείων, με τα κατάλληλα μέτρα σε οργανωτικό, τεχνικό και διοικητικό επίπεδο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων εντός της εταιρείας μας, χρησιμοποιώντας κριτήρια που σχετίζονται αυστηρά με τους αναφερόμενους σκοπούς. Ωστόσο, καμία μετάδοση δεδομένων και κανένα σύστημα αποθήκευσης δεν είναι εγγυημένα ως 100% ασφαλή. Οι χρήστες που έχουν λόγους να πιστεύουν ότι οι αλληλεπιδράσεις τους με εμάς δεν είναι πλέον ασφαλείς, καλούνται να αναφέρουν το ζήτημα αμέσως.

Εκτός από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, σε ορισμένες περιπτώσεις, άλλα πρόσωπα που συμμετέχουν στη λειτουργία του ιστοτόπου ενδέχεται να έχουν πρόσβαση σε αποθηκευμένα προσωπικά δεδομένα (προσωπικό διοίκησης, πωλήσεων, νομικού τμήματος και διαχείρισης συστήματος) ή εξωτερικά άτομα (όπως πάροχοι τεχνικής υπηρεσίας τρίτων, υπηρεσιών ταχυδρομείου, διατήρησης περιεχομένου, εταιρείες πληροφορικής και φορείς επικοινωνίας) οι οποίοι ενδεχομένως να διοριστούν από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων για τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων.

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο, ή επιτρέπεται, υπό το πρίσμα των σκοπών για τους οποίους συλλέγονται. Τα κριτήρια που υιοθετήθηκαν για τον καθορισμό των χρόνων αποθήκευσης είναι τα εξής: (i) η χρονική περίοδος κατά την οποία οι χρήστες χρησιμοποιούν τακτικά την τοποθεσία translated.com, (ii) η ανάγκη να εκπληρωθεί μια σύμβαση ή μια νομική υποχρέωση με την οποία δεσμευόμαστε, (iii) η δυνατότητα διατήρησης δεδομένων υπό το πρίσμα της νομικής μας κατάστασης (π.χ. όσον αφορά τις προθεσμίες, τις διαφορές ή τους ελέγχους συμμόρφωσης με τους κανονισμούς).

X. Δικαιώματα του χρήστη

Σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ και τους ιταλικούς κανονισμούς, ο χρήστης μπορεί, με τον τρόπο και εντός των ορίων που ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία, να ασκήσει τα ακόλουθα δικαιώματα σε σχέση με τα προσωπικά του δεδομένα:

 • Αίτημα επιβεβαίωσης της ύπαρξης προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν (δικαίωμα πρόσβασης)
 • Γνώση της προέλευσής τους
 • Λήψη κατανοητών επικοινωνιών
 • Απόκτηση πληροφοριών σχετικά με τα κριτήρια, τις μεθόδους και τους σκοπούς της επεξεργασίας
 • Αίτημα για ενημέρωση, διόρθωση, ενσωμάτωση, ακύρωση, μετατροπή σε ανώνυμη μορφή, αποκλεισμός δεδομένων που έχουν υποστεί επεξεργασία κατά παράβαση του νόμου, συμπεριλαμβανομένου του ότι δεν είναι πλέον απαραίτητα για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν
 • Σε περιπτώσεις επεξεργασίας βάσει συναίνεσης, λήψη κατόπιν αμοιβής υποστήριξης για δεδομένα σχετικά με τον εαυτό σας, τα οποία έχουν παρασχεθεί στον Υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, σε δομημένη και ευανάγνωστη μορφή, που τηρείται από έναν επεξεργαστή δεδομένων, και σε μορφή που διατίθεται ευρέως σε ηλεκτρονικές συσκευές
 • Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Εποπτική Αρχή
 • Παράλληλα, γενικότερα, άσκηση όλων των δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται από τις ισχύουσες νομικές διατάξεις

Τα αιτήματα θα πρέπει να απευθύνονται στον Υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων. Ειδικότερα, ο χρήστης μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματά του όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων με πρόσβαση στον ιστότοπο www.translated.com, για παράδειγμα, αλλάζοντας το ηλεκτρονικό προφίλ σας ή ακυρώνοντας τη συνδρομή σας στο Ενημερωτικό δελτίο μας ή επικοινωνώντας με τον Υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων στην προαναφερθείσα διεύθυνση. Θα ανταποκριθούμε στο αίτημα σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους. Οι χρήστες καλούνται να αναφέρουν στο αίτημά τους ποια προσωπικά δεδομένα επιθυμούν να τροποποιήσουν, να μας ενημερώσουν εάν προτιμούν να διαγραφούν τα δεδομένα αυτά από τη βάση δεδομένων μας ή να καθορίσουν ποιοι περιορισμοί επιθυμούν να τεθούν για τη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων από μέρους μας. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ενδέχεται να χρειαστεί να διατηρήσουμε ορισμένες πληροφορίες για σκοπούς εγγραφής ή/και ολοκλήρωσης των συναλλαγών που έχουν ξεκινήσει οι χρήστες πριν από το αίτημα για αλλαγή ή ακύρωση.

XI. Ειδικές πληροφορίες για γονείς

Ο ιστότοπος translated.com δεν προορίζεται για παιδιά, όπως απαιτείται από τους ισχύοντες νόμους, και δεν συλλέγουμε συνειδητά προσωπικές πληροφορίες από ανηλίκους. Ωστόσο, η Translated έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του νόμου, όταν αυτές απαιτούν την άδεια γονέα ή κηδεμόνα για να συλλέγει, να χρησιμοποιεί ή να αποκαλύπτει τα προσωπικά δεδομένα ανηλίκων. Δεσμευόμαστε να προστατεύουμε την ιδιωτικότητα των ανηλίκων και ενθαρρύνουμε τους γονείς και τους κηδεμόνες να διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στις δραστηριότητες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών τους στο διαδίκτυο.

Εάν ένας γονέας ή κηδεμόνας αντιληφθεί ότι ένα ανήλικο παιδί μάς έχει παράσχει τα προσωπικά του δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεσή σας, σας προσκαλούμε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων στη διεύθυνση που παρέχεται παρακάτω. Αν μάθουμε ότι ένας ανήλικος μάς έχει παράσχει τα προσωπικά του δεδομένα, θα τα καταργήσουμε από τα αρχεία μας.

XII. Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

Ο Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων — σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ και άλλους ιταλικούς νόμους για την προστασία των δεδομένων, καθώς και άλλες διατάξεις σχετικά με την προστασία δεδομένων — είναι η Translated S.r.l., Via Indonesia, αριθ. 23, Τ.Κ. 00144, Ρώμη, Ιταλία, με την οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@translated.com.

Ο Επεξεργαστής δεδομένων για την επεξεργασία είναι η διατήρηση περιεχομένου ιστού Hitachi CBT.

XIII. Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

Η Translated έχει ορίσει στον κ. Simone Giovanni Perone ως Υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (ΥΠΔ). Για επικοινωνία με τον ΥΠΔ μπορείτε να απευθυνθείτε στην ακόλουθη διεύθυνση: dpo@translated.com.

XIV. Ενημερώσεις

Η παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ενημερώθηκε στις 25 Μαΐου 2018.