Regulamin

Nasza gwarancja

Translated oferuje w sposób wyraźny gwarancję na jakość i terminy dostaw.

Jeśli nie satysfakcjonuje Cię poziom wykonanej pracy, dostarczymy możliwie najszybciej, na nasz koszt, inną wersję. Jeżeli druga wersja jest wciąż nie do zaakceptowania, będziesz mieć prawo do częściowego lub całkowitego zwrotu pieniędzy. Warunki i tryb kwestionowania pracy zostały opisane poniżej.

W przypadku opóźnienia w dostawie, gdzie czas zwłoki, wyrażony w dniach roboczych, przekracza o więcej niż jedna trzecią całkowity czas tłumaczenia, (tj. 33% opóźnienia) i jeśli opóźnienie jest bezpośrednio i wyłącznie winą Translated s.r.l., dokonamy zwrotu do 100% kosztów zleconego zadania.

Ogólne warunki sprzedaży

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich zadań realizowanych przez Translated s.r.l. dla swoich klientów.

Wszystkim zleceniom tłumaczeń muszą towarzyszyć zamówienia zawierające m.in. cenę ustaloną przez strony. Zamówienie to musi być przesłane do nas drogą pocztową, e-mailem lub faksem; zastrzegamy sobie prawo do odmowy rozpoczęcia pracy bez zamówienia

Dokumentom technicznym muszą towarzyszyć materiały referencyjne, dostarczone przez klienta i/lub rysunki, które zapewniają lepsze zrozumienie tych dokumentów.

Koszt tłumaczenia oblicza się stosując liczbę słów w języku źródłowym, chyba że wcześniej ustalono inaczej w formie pisemnej.

W przypadku gdy klient anuluje zamówienie wszystkie prace już dokonane zostaną rozliczone w 100%, podczas gdy praca, która jest zawieszona zostanie rozliczona w 50 proc.

Jeżeli nie ustalono inaczej wszystkie faktury muszą być zapłacone w terminie pięciu dni roboczych od daty ich wydania.

Wszelkie opóźnienia w płatnościach lub braki zapłaty będą powodem do natychmiastowego odebrania całej należnej kwoty od klienta, bez wcześniejszego powiadomienia lub innych formalności. Translated s.r.l. zastrzega sobie prawo do żądania odsetek obliczanych według oficjalnego kursu Banca d'Italia ze skutkiem na dzień dokonania takiej spóźnionej płatności. Ponadto klient musi zwrócić wszelkie koszty poniesione przez Translated s.r.l. w celu rozstrzygnięcia sprawy.

Wszystkie prace w toku i wszystkie zamówienia w toku ulegają zawieszeniu w przypadku opóźnienia w płatności.

Translated s.r.l. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za tłumaczenia, które nie są stylistycznie satysfakcjonujące. Szczególnie w zakresie reklamy, materiałów promocyjnych, usługi Translated s.r.l. są ograniczone do prostego tłumaczenia, chyba że jest to wyraźnie wymagane. Translated s.r.l. nie ponosi odpowiedzialności za przygotowanie przetłumaczonego tekstu, na przykład w stylu reklamy różniącym się od tekstu źródłowego. Nasza odpowiedzialność jest ograniczona do kwoty faktury.

Reklamacje są brane pod uwagę, jeżeli zostaną otrzymane listem poleconym z potwierdzeniem odbioru w terminie siedmiu dni od dostarczenia prac(-y) lub części prac(-y). Do wszelkich reklamacji należy dołączyć oryginały dokumentów, tłumaczenia sporne, oraz list z wyjaśnieniem. Po upływie ww. okresu tłumaczenie uznaje się za prawidłowe.

W przypadku niezadowolenia klienta, gdy skarga zostanie złożona w ustalonych terminach, Translated s.r.l. zgadza się dostarczyć na własny koszt opublikowaną wersję spornego tłumaczenia w czasie równym jednej trzeciej czasu, jaki był wcześniej ustalony dla danego zlecenia, plus jeden dzień roboczy. Ten drugi dokument powinien być wykorzystany do oceny jakości przekładu w celu ustalenia kwoty zwrotu według własnego uznania ze strony Translated s.r.l.

Translated s.r.l. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia spowodowane nieprawidłowym działaniem faksów, modemów, e-maili i/lub innej poczty lub przewoźników, niekontrolowanych bezpośrednio przez Translated s.r.l.

W przypadku opóźnienia w dostawie, gdy czas opóźnienia jest dłuższy niż jedna trzecia ustalonego terminu dostawy, a w przypadku, gdy opóźnienie powstało bezpośrednio i wyłącznie z winy Translated s.r.l., zostanie dokonany zwrot zapłaty na warunkach uzgodnionych między stronami, do kwoty wynoszącej 100% wartości pracy dostarczonej z opóźnieniem.

Wady występujące w jednej części tłumaczenia nie są powodem, aby z jakiejkolwiek przyczyny, zakwestionować całe tłumaczenie. Translated s.r.l. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do tłumaczenia w takim przypadku.

Pod uwagę brane będą wyłącznie pisemne umowy pomiędzy stronami. Sąd w Rzymie jest właściwy dla rozstrzygana wszystkich sporów. W przypadku braku zapłaty wszelkie reprezentacje częściowego lub całkowitego powielania takiego tłumaczenia będą uznawane za nielegalne. Translated s.r.l. zastrzega sobie prawo do zażądania od klienta, który korzysta z nieopłaconych materiałów natychmiastowej zapłaty za tłumaczenie oraz odszkodowania za prawa autorskie w stosownych przypadkach.

Odpowiedzialność

Translated s.r.l. i/lub powiązani dostawcy nie uznają żadnych gwarancji ani warunków związanych z oferowanymi usługami, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji i warunków dotyczących zbywalności, przydatności do określonego celu, własności i nienaruszalności praw innych osób. Translated s.r.l. i/lub powiązani dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności z jakiegokolwiek powodu za szkody szczególne, pośrednie lub wtórne, ani za inne szkody dowolnego typu wynikające z utraty praw do użytkowania, utraty informacji lub utraty zysków bez względu na to, czy wynikają one z wykonania umowy, zaniedbania lub innych działań szkodliwych, wynikających lub jakkolwiek związanych z usługami Translated s.r.l.