Όροι και προϋποθέσεις

Τι εγγυόμαστε

Η Translated προσφέρει ρητή εγγύηση για την ποιότητα και τις ημερομηνίες παράδοσης έργων.

Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα, θα σας προσφέρουμε μια δεύτερη εκδοχή της μετάφρασης το συντομότερο δυνατό, με δικά μας έξοδα. Εάν η δεύτερη εκδοχή εξακολουθεί να μη σας ικανοποιεί, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε επιστροφή χρημάτων, είτε για το συνολικό ποσό, είτε για ένα μέρος του. Οι όροι και η διαδικασία διεκδίκησης επιστροφής χρημάτων περιγράφονται παρακάτω.

Στην περίπτωση που η παράδοση του έργου καθυστερήσει, και η διάρκεια της καθυστέρησης σε εργάσιμες ημέρες είναι μεγαλύτερη από το ένα τρίτο της αρχικής διάρκειας της προθεσμίας της μετάφρασης σε εργάσιμες ημέρες (δηλαδή καθυστέρηση της τάξης του 33% και άνω), και εφόσον η καθυστέρηση ανακύπτει άμεσα από την Translated s.r.l. και αποκλειστικά λόγω δικής της υπαιτιότητας, θα σας επιστρέψουμε το συνολικό κόστος του μεταφραστικού έργου.

Γενικοί Όροι Πώλησης

Οι γενικοί όροι πώλησης ισχύουν για όλα τα έργα που εκπονεί η Translated s.r.l. για τους πελάτες της.

Όλα τα αιτήματα για υπηρεσίες μετάφρασης πρέπει να συνοδεύονται από παραγγελία, η οποία να περιλαμβάνει την τιμή που ορίζουν τα συμβαλλόμενα μέρη. Αυτή η παραγγελία πρέπει να μας αποσταλεί μέσω ταχυδρομείου, email ή φαξ. Σε περίπτωση που δεν παραλάβουμε την παραγγελία, διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε να ξεκινήσουμε την εκπόνηση ενός έργου.

Τα τεχνικά έγγραφα θα πρέπει να συνοδεύονται από έγγραφα αναφοράς, τα οποία θα παρέχει ο πελάτης, ή/και σχέδια ή διαγράμματα που βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση των εν λόγω εγγράφων.

Το κόστος μιας μετάφρασης υπολογίζεται με βάση την καταμέτρηση των λέξεων της γλώσσας-πηγής, εκτός κι αν έχει ήδη οριστεί εγγράφως κάτι διαφορετικό.

Στην περίπτωση που ο πελάτης ακυρώσει μια παραγγελία, όλες οι εργασίες που έχουν ήδη εκπονηθεί θα χρεώνονται στο 100%, ενώ οι εργασίες που αναστέλλονται θα χρεώνονται στο 50%.

Όλα τα τιμολόγια πρέπει να αποπληρώνονται εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσής τους, εκτός και αν έχει ορισθεί κάτι διαφορετικό.

Κάθε καθυστέρηση πληρωμής ή αδυναμία πληρωμής εγείρει αξιώσεις για την άμεση καταβολή ολόκληρου του οφειλόμενου ποσού από τον πελάτη, χωρίς προειδοποίηση ή άλλες διατυπώσεις. Η Translated s.r.l. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την καταβολή τόκου, η οποία υπολογίζεται σύμφωνα με το επίσημο επιτόκιο της τράπεζας Banca d'Italia, και ισχύει από την πρώτη ημέρα της καθυστέρησης πληρωμής. Επιπλέον, ο πελάτης οφείλει να αποζημιώσει την Translated s.r.l για τυχόν έξοδα τα οποία την επιβαρύνουν για να διευθετήσει την υπόθεση.

Σε περίπτωση καθυστερημένης πληρωμής, όλα τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη και οι τρέχουσες παραγγελίες αναστέλλονται.

Η Translated s.r.l. δεν θα ευθύνεται υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και για οποιονδήποτε λόγο, αν οι μεταφράσεις που παρέχονται δεν είναι ικανοποιητικές από υφολογική άποψη. Σε ό,τι αφορά το διαφημιστικό υλικό, οι υπηρεσίες της Translated s.r.l. θα περιορίζονται σε απλή μετάφραση, εκτός και αν ο πελάτης ζητήσει κάτι παραπάνω ρητά. Η Translated s.r.l. δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για τη σύνταξη ενός μεταφρασμένου κειμένου, το οποίο, για παράδειγμα, θα έχει διαφημιστικό ύφος το οποίο είναι διαφορετικό από το ύφος του κειμένου-πηγής. Η ευθύνη μας περιορίζεται ανάλογα με το ποσό που αναγράφεται στο τιμολόγιο.

Τυχόν παράπονα λαμβάνονται υπόψη μόνο εάν παραλαμβάνονται με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής, εντός επτά ημερών από την παραλαβή του ολοκληρωμένου έργου ή ενός μέρους του. Όλες οι καταγγελίες πρέπει να συνοδεύονται από τα πρωτότυπα έγγραφα, τις μεταφράσεις με τις οποίες διαφωνεί ο πελάτης και μια διευκρινιστική επιστολή. Όταν παρέλθει η ως άνω προθεσμία, η μετάφραση θα θεωρείται σωστή.

Στην περίπτωση που κάποιος πελάτης είναι δυσαρεστημένος και υποβάλλει παράπονο εντός της ορισθείσας προθεσμίας, η Translated s.r.l. θα είναι σύμφωνη να παραδίδει, με δικά της έξοδα, μια αναθεωρημένη εκδοχή της εν λόγω μετάφρασης, εντός προθεσμίας ίσης με το ένα τρίτο της αρχικής προθεσμίας του έργου, συν μία εργάσιμη ημέρα. Το δεύτερο αυτό έγγραφο θα χρησιμοποιείται για να κρίνει την ποιότητα της μετάφρασης, προκειμένου η Translated s.r.l., κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να καθορίσει το ύψος της αποζημίωσης.

Η Translated s.r.l. δεν θα φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση που οφείλεται σε δυσλειτουργία φαξ, μόντεμ, email ή/και ταχυδρομείου ή μεταφορέων, η οποία δεν ελέγχεται άμεσα από την ίδια.

Στην περίπτωση που η παράδοση έργου καθυστερήσει και ο χρόνος καθυστέρησης υπερβαίνει το ένα τρίτο της ορισθείσας προθεσμίας παράδοσης, και εφόσον η καθυστέρηση καταλογίζεται απευθείας και αποκλειστικά στην Translated s.r.l., οι συμβαλλόμενοι θα ορίζουν το ποσό επιστροφής χρημάτων, το οποίο μπορεί να ανέρχεται έως και στο 100% του κόστους του εν λόγω έργου.

Τυχόν ατέλειες σε ένα μέρος της μετάφρασης δεν θα αποτελούν επ' ουδενί λόγω αιτία αμφισβήτησης ολόκληρης της μετάφρασης. Στην περίπτωση αυτή, η Translated s.r.l. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τη μετάφραση.

Μπορούν να ληφθούν υπόψη μόνο οι συμφωνίες μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που έχουν διατυπωθεί γραπτώς. Το Δικαστήριο της Ρώμης θα είναι αρμόδιο για όλες τις διαφορές που ανακύπτουν. Στην περίπτωση που δεν έχει πραγματοποιηθεί η πληρωμή, η μερική ή ολική αναπαραγωγή της εκάστοτε μετάφρασης θα θεωρείται παράνομη. Η Translated s.r.l. διατηρεί το δικαίωμα να αιτείται, κατά περίπτωση, την άμεση αποπληρωμή της μετάφρασης και την καταβολή αποζημίωσης για δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, από πελάτες που χρησιμοποιούν υλικό για το οποίο δεν έχουν πληρώσει.

Ευθύνη

Η Translated s.r.l. ή/και οι σχετικοί προμηθευτές δεν αναγνωρίζουν καμία εγγύηση ή όρο σχετικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων τυχόν σιωπηρών εγγυήσεων και όρων που αφορούν την εμπορευσιμότητα, την καταλληλότητα του υλικού για κάποιον συγκεκριμένο σκοπό, την ιδιοκτησία και τη μη παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων μερών. Η Translated s.r.l. ή/και οι σχετικοί προμηθευτές δεν θα φέρουν καμία ευθύνη, για τον οποιονδήποτε λόγο, για ειδικές, έμμεσες ή επακόλουθες ζημίες ή για τυχόν ζημίες οποιουδήποτε είδους που προκύπτουν από την απώλεια δικαιωμάτων χρήσης, απώλεια πληροφοριών ή απώλεια κερδών, ανεξάρτητα από το αν ανακύπτουν από την εκτέλεση της σύμβασης, από αμέλεια ή από άλλες επιζήμιες ενέργειες που απορρέουν ή συνδέονται με τον οποιονδήποτε τρόπο με τις υπηρεσίες της Translated s.r.l.