T-Index 2018

Topplandene for nettsalg

T-Index rangerer land etter potensialet for nettsalg.Den anslår markedsandelen til hvert land i forhold til global e-handel.

Topplandenes prognoser

Årsaken til at vi lager denne rangeringen

Translated gjennomførte denne studien for å veilede bedriftskunder i valg av marked og språk til internasjonaliseringsprosjekter, og for å hjelpe dem med å oppnå høyest mulig avkastning på investeringen (ROI).

T-Index ble utviklet for å hjelpe selskaper med mål om å utvide internasjonalt i valg av målgruppe, samt med å bestemme seg for hvilke målspråk som passer best når de skal oversette nettstedet/nettstedene.

Slik tolker man studien

T-Index ble utviklet for å hjelpe selskaper med mål om å utvide internasjonalt i valg av målgruppe, samt med å bestemme seg for hvilke målspråk som passer best når de skal oversette nettstedet/nettstedene.

Vi tar et eksempel.

Et selskap basert i Storbritannia som spesialiserer seg på salg av vintersportartikler har et nettsted på engelsk, og ønsker å oversette dette til et annet europeisk språk for å nå nye kunder på nettet. Etter å ha utført markedsundersøkelser, konkluderer selskapets markedssjef med at produktene deres med stor sannsynlighet kommer til å lykkes i Tyskland, Sverige og Norge. Ved å referere til T-Index blir det raskt klart at Tyskland, med en markedsandel på 4,7 %, er det markedet med størst potensial for nettsalg, med tanke på at de har 73 825 582 internettbrukere, hver med et gjennomsnittlig årsforbruk på 24 003 USD. T-Index spilte derfor en avgjørende rolle i valget av tysk som nytt språk for nettstedet.

Forutsetninger og metode

T-Index er et verktøy designet for å hjelpe selskaper som står overfor valg av markeder og språk i lokalisering av nettstedet/nettstedene.Den gir en oversikt over hvert lands nettsalgspotensiale.

T-Index 2018 bruker de nyeste statistiske dataene levert av Verdensbankens database, dvs. data for 2016.

T-Index-verdien beregnes ved å multiplisere samlet antall internettbrukere med sistnevntes årsforbruk per innbygger.

For å estimere årlig forbruk per innbygger for hver internettbruker, brukte vi HFCE (varer og tjenester til konsum i husholdningen) – en indikator fra Verdensbanken uttrykt i den nåværende verdien av amerikanske dollar. HFCE er markedsverdien av alle varer og tjenester som husholdninger kjøper i hvert land. Vær oppmerksom på at beregningsmetoden som ble brukt for tidligere versjoner av T-Index før 2016 baserte seg på BNP istedenfor HFCE. Vi endret beregningsmetoden vår i 2016 for å gi en mer realistisk oversikt over det reelle forbrukspotensialet til internettbrukere i hvert land. Du kan finne detaljene til beregningsmetoden vår nedenfor.

Hvert land ble klassifisert i henhold til språket som oftest brukes av lokalbefolkningen for å søke eller handle på nettet. Av statistiske grunner ble sameksistensen av flere språk i samme land kun tatt med i betraktningen i tilfeller hvor landets T-Index-verdi oversteg 0,1 %. I slike tilfeller ble kun språk som ble brukt daglig på nettet av mer enn 15 % av befolkningen vurdert, bortsett fra i tilfeller hvor de aktuelle minoritetsspråkene (som ble brukt av mindre enn 15 % av befolkningen på nettet) også er offisielle nasjonale språk. For eksempel ble Sveits, med en T-Index på 0,90 %, vurdert for tre forskjellige språkmarkeder – tysk, fransk og italiensk. Alle disse tre språkene brukes daglig av sveitsere til å søke og handle på nettet. Mens fransk og tysk hver for seg brukes av mer enn 15 % av befolkningen, brukes italiensk bare av 7 % av landets internettbrukere. Imidlertid er italiensk et nasjonalt anerkjent og offisielt språk i Sveits, derfor er det inkludert i T-Index.

T-Index-studien omfatter kun språk som brukes til å surfe på nettet. En rekke språk er foreløpig knapt representert på nettet, med noen som ikke brukes i det hele tatt. I mange land er språket som snakkes av majoriteten på daglig basis, ikke å finne på nettet, som kinyarwanda i Rwanda. Dette skyldes ofte en lav penetrasjonsgrad på internett, som hindrer lokalbefolkningen i å få tilgang til nettet for å lage innhold på morsmålet. I Rwanda surfer 18 % av den totale befolkningen med internettilgang på nettet på engelsk, selv om lite eller nesten intet innhold har blitt laget av og for rwandere på det nasjonale språket deres. Dette er grunnen til at T-Index inkluderer Rwanda i det engelskspråklige markedet.

Språk med internasjonale varianter har blitt gruppert sammen.For eksempel har både britisk og amerikansk engelsk blitt klassifisert som engelsk.

Avhengige territorier (f.eks. Puerto Rico) har blitt evaluert i henhold til respektiv regjerende stat, forutsatt at de deler samme språk.Hvis de ikke deler samme språk, som er tilfellet med Puerto Rico og USA, inkluderes de som separate oppføringer, basert på hvilket språkmarked de tilhører.

T-Index-studien omfatter ikke alle land. Landene som omfattes av studien, er de der det var mulig å finne informasjon om antall internettbrukere. Vurderingen hadde ikke vært mulig uten denne informasjonen.

Beregningsmetode

Først samlet vi informasjon om totalt antall internettbrukere, HFCE og samlet befolkning i hvert land. Dette brukte vi til å fastslå både penetrasjonsgrad på internett* og HFCE per innbygger for hvert land. Vi analyserte deretter penetrasjonsgraden på internett og inntektsfordeling for å fastslå andelen av HFCE som i teorien ble brukt av internettbrukere i hvert land. Til slutt, for å oppnå «HFCE per innbygger av internettbrukere», dvs. et estimat av deres årlige forbruk, foretok vi følgende beregning: (landets totale befolkning x landets HFCE per innbygger x HFCE-prosentandel brukt av internettbrukere i teorien) / antall internettbrukere.

For land der informasjon om inntektsfordeling ikke var tilgjengelig, beregnet vi gjennomsnittlig inntektsfordeling for alle land og brukte dette estimatet.

For å fastslå hvor stor andel av HFCE som i teorien blir brukt av internettbrukere, antok vi at internettbrukere i hvert land tilhører det rikeste segmentet av landets befolkning.Vi antok dette med utgangspunkt i at det i de fleste land forutsettes et visst inntektsnivå for å kjøpe et internettabonnement og delta i aktiviteter knyttet til netthandel.

*Penetrasjonsgraden på internett er prosentandelen internettbrukere i et bestemt land.

Eksempel

I Japan er antallet internettbrukere 118 333 485 av en totalbefolkning på 126 994 551. Penetrasjonsgraden på internett er derfor 93,18 %. I 2016 var Japans HFCE per innbygger 21 703 USD. Ved å dele landets inntektsfordeling i kvintiler beregnet vi at 93,18 % av Japans rikeste bruker 96,7 % av de samlede utgiftene til Japans husholdninger. For å oppnå «HFCE per innbygger av internettbrukere», foretok vi deretter en enkel beregning:

(total befolkning x HFCE per innbygger x % av forbruk gjort av internettbrukere) / antall internettbrukere

Med Japan som eksempel: (126 994 551 x 21 703 x 96,7 %) / 118 333 485
Anslått HFCE per innbygger av internettbrukere i Japan blir dermed 22 522 USD.

For å oppnå T-Index-verdien multipliserte vi antall internettbrukere med HFCE per innbygger for landets internettbrukere. For Japan: 118 333 485 x 22 522 USD. Til slutt delte vi T-Index-verdien for hvert land på summen av T-Index-verdiene for samtlige land for å oppnå en prosentverdi for hvert land. Dette forklarer hvordan vi kom frem til en T-Index på 7,08 % for Japan.

Kilder

Antall internettbrukere for hvert land er hentet fra rapporten «Percentage of individuals using the Internet» fra Den internasjonale telekommunikasjonsunion (ITU). ITU er FNs spesialiserte byrå for informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Statistikken viser estimater for 2016. For å endre prosenttallene til hele tall kombinerte vi tallene fra denne rapporten med tallene fra den totalbefolkningsrapporten fra Verdensbanken.

Data om HFCE (varer og tjenester til konsum i husholdningen) er hentet fra Verdensbanken. Informasjonen var oppdatert i 2016 og er angitt i den aktuelle verdien på amerikanske dollar. Vær oppmerksom på at svingninger i valutakurs (nasjonale valutaer mot amerikanske dollar) har en innvirkning på HFCE-verdiene oppgitt i den aktuelle verdien på amerikanske dollar, og dermed aktuelle og estimerte T-Index-verdier. Vi valgte å bruke HFCE-verdier oppgitt i den aktuelle verdien på amerikanske dollar istedenfor HFCE-verdier oppgitt i aktuell verdi på internasjonale dollar, ved å bruke kjøpekraftsparitet (KKP) fordi studien vår fokuserer på globale netthandelsmuligheter, som delvis vurderes på bakgrunn av svingende valutakurser mellom land. For land eller territorier der HFCE ikke oppgis i den nevnte Verdensbankrapporten, ble dataene estimert av vårt eget byrå. HFCE-tallene for følgende 39 land ble estimert av vårt byrå: Andorra, Bahrain, Bosnia-Herzegovina, Djibouti, Eritrea, Færøyene, Grønland, Iran, Irak, Kapp Verde, Kazakhstan, Kiribati, Komorene, Lesotho, Libya, Liechtenstein, Maldivene, Marshalløyene, Mauritania, Mikronesia, Monaco, Myanmar, New Zealand, Panama, Papua Ny-Guinea, Puerto Rico, Rwanda, Salomonøyene, Samoa, San Marino, São Tomé og Príncipe, Swaziland, Syria, Tonga, Turkmenistan, Tuvalu, Vanuatu, Venezuela og Øst-Timor.

For å fastslå i hvilken grad internettilgang er begrenset i et bestemt land, undersøkte vi rangeringen publisert av den internasjonale ikke-statlige organisasjonen Reportere uten grenser, som er tilgjengelig på det offisielle nettstedet deres.

Inntektsfordelingen i kvintiler er hentet fra statistiske data fra Verdensbankens Development Research Group.Dataene viser til forskjellige år (Verdensbankens data spenner seg fra 1992 til 2014).

Nå ut til majoriteten av verdens kjøpekraft på nettet.

Ved å oversette til disse toppspråkene kan du nå 80 % av verdens kjøpekraft på nettet.Markedene med det høyeste potensialet for nettsalg er listet opp nedenfor.

Vil du vite mer?Vis hele listen

 

Toppspråk

engelsk
42,9 %
kinesisk
9,4 %
japansk
7,1 %
spansk
6,7 %
tysk
5,9 %
fransk
4,7 %
portugisisk
3,1 %
italiensk
2,5 %

Toppland

USA
31,4 %
Kina
9,3 %
Japan
7,1 %
Tyskland
4,7 %
Storbritannia
4,5 %
Frankrike
3,3 %
Brasil
2,7 %
Italia
2,5 %

Det er fremdeles restriksjoner på internettilgang

I enkelte land er det ikke sikkert at det å oversette innholdet på nettstedet ditt er nok til å forvandle lokale internettbrukere til potensielle kunder.Kartet under viser landene som for øyeblikket setter begrensninger på internettilgang.

Kilde: Reportere uten grenser

Restriksjoner på internettilgang

Kina Saudi-Arabia
Egypt Iran
Vietnam Sudan
Cuba Usbekistan
Syria Aserbajdsjan
Jemen Turkmenistan
Libya Laos
Ekvatorial-Guinea Somalia
Djibouti Burundi
Eritrea

T-Index-tabell 2018

 

Trend* Land T-Index
2018
Prognose
2021
Internettbrukere Penetrasjonsgrad
på Internett
Forbruk p.i.
(internettbrukere)**
(!) Begrenset internettilgang
* Pilene og tankestreken indikerer landets anslåtte resultat i 2021-rangeringen
** Estimerte årlige utgifter for hver internettbruker
*** Storbritannia består av fire land: England, Skottland, Wales og Nord-Irland
1 USA 31,4 % 22,1 % 246 370 641 76,2 % USD 48 351
engelsk 31,4 % 0,22 % 246 370 641 76,2 % USD 48 351
2 Kina (!) 9,3 % 13,7 % 733 449 780 53,2 % USD 4 814
kinesisk 9,3 % 0,14 % 733 449 780 53,2 % USD 4 814
3 Japan 7,1 % 5,3 % 118 333 485 93,2 % USD 22 709
japansk 7,1 % 0,053 % 118 333 485 93,2 % USD 22 709
4 Tyskland 4,7 % 3,3 % 73 825 582 89,7 % USD 24 004
tysk 4,7 % 0,033 % 73 825 582 89,6 % USD 24 004
Ved å lokalisere nettstedet ditt for disse 4 countries får du tilgang til 50 % av det globale potensialet for nettsalg.
5 Storbritannia (***) 4,5 % 2,9 % 62 171 477 94,8 % USD 27 520
engelsk 4,5 % 0,029 % 62 171 477 94,8 % USD 27 520
6 Frankrike 3,3 % 3,3 % 57 245 333 85,6 % USD 22 100
fransk 3,3 % 0,033 % 57 245 333 85,6 % USD 22 100
7 Brasil 2,7 % 4,6 % 126 398 299 60,9 % USD 8 070
portugisisk 2,7 % 0,046 % 126 398 299 60,9 % USD 8 070
8 Italia 2,5 % 2,3 % 37 176 782 61,3 % USD 25 036
italiensk 2,5 % 0,023 % 37 176 782 61,3 % USD 25 036
9 Canada 2,3 % 2,3 % 32 580 120 89,8 % USD 26 437
engelsk 1,7 % 0,017 % 23 825 842 89,8 % USD 26 437
fransk 0,61 % 0,0061 % 8 754 278 89,8 % USD 26 437
Ved å lokalisere nettstedet ditt for disse 9 countries får du tilgang til 70 % av det globale potensialet for nettsalg.
10 India 1,9 % 2,5 % 391 292 637 29,6 % USD 1 846
engelsk 0,95 % 0,016 % 195 646 318 29,6 % USD 1 846
hindi 0,38 % 0,0039 % 78 258 527 29,6 % USD 1 846
bengali 0,095 % 0,00083 % 19 564 632 29,6 % USD 1 846
gujarati 0,095 % 0,00083 % 19 564 632 29,6 % USD 1 846
kannada 0,095 % 0,00083 % 19 564 632 29,6 % USD 1 846
marathi 0,095 % 0,00083 % 19 564 632 29,6 % USD 1 846
tamil 0,095 % 0,00083 % 19 564 632 29,6 % USD 1 846
telugu 0,095 % 0,00083 % 19 564 632 29,6 % USD 1 846
11 Australia 1,8 % 2,4 % 21 363 618 88,2 % USD 31 613
engelsk 1,8 % 0,024 % 21 363 618 88,2 % USD 31 613
12 Spania 1,8 % 1,3 % 37 447 560 80,6 % USD 17 980
spansk 1,4 % 0,011 % 30 452 356 80,6 % USD 17 980
katalansk 0,33 % 0,0025 % 6 995 204 80,6 % USD 17 980
13 Sør-Korea 1,8 % 1,3 % 47 576 514 92,8 % USD 14 130
koreansk 1,8 % 0,013 % 47 576 514 92,8 % USD 14 130
14 Russland 1,6 % 3,4 % 105 499 857 73,1 % USD 5 804
russisk 1,6 % 0,034 % 105 499 857 73,1 % USD 5 804
15 Mexico 1,6 % 2 % 75 937 568 59,5 % USD 7 971
spansk 1,6 % 0,02 % 75 937 568 59,5 % USD 7 971
16 Tyrkia 1,1 % 1,5 % 46 395 501 58,4 % USD 9 180
tyrkisk 1,1 % 0,015 % 46 395 501 58,4 % USD 9 180
17 Sveits 0,9 % 0,93 % 7 463 156 89,1 % USD 45 992
tysk 0,64 % 0,0066 % 5 247 345 89,1 % USD 45 992
fransk 0,2 % 0,0021 % 1 680 703 89,1 % USD 45 992
italiensk 0,065 % 0,00067 % 535 108 89,1 % USD 45 992
18 Argentina 0,88 % 1,4 % 31 118 521 71 % USD 10 676
spansk 0,88 % 0,014 % 31 118 521 71 % USD 10 676
19 Nederland 0,87 % 0,51 % 15 397 107 90,4 % USD 21 369
nederlandsk 0,87 % 0,0051 % 15 397 107 90,4 % USD 21 369
20 Venezuela 0,8 % 0,84 % 18 940 907 60 % USD 16 039
spansk 0,8 % 0,0084 % 18 940 907 60 % USD 16 039
21 Indonesia 0,75 % 0,94 % 66 244 991 25,4 % USD 4 305
indonesisk 0,75 % 0,0094 % 66 244 991 25,4 % USD 4 305
22 Saudi-Arabia (!) 0,66 % 0,87 % 23 803 319 73,7 % USD 10 451
arabisk 0,66 % 0,0087 % 23 803 319 73,7 % USD 10 451
23 Polen 0,64 % 0,74 % 27 832 074 73,3 % USD 8 703
polsk 0,64 % 0,0074 % 27 832 074 73,3 % USD 8 703
24 Belgia 0,59 % 0,58 % 9 803 947 86,5 % USD 23 016
nederlandsk 0,36 % 0,0035 % 5 882 368 86,5 % USD 23 016
fransk 0,24 % 0,0023 % 3 921 579 86,5 % USD 23 016
25 Sverige 0,57 % 0,51 % 8 896 046 89,7 % USD 24 446
svensk 0,57 % 0,0051 % 8 896 046 89,7 % USD 24 446
26 Hongkong S.A.R. Kina 0,54 % 0,51 % 6 418 058 87,5 % USD 31 764
kinesisk 0,54 % 0,0051 % 6 418 058 87,5 % USD 31 764
27 Østerrike 0,51 % 0,44 % 7 366 758 84,3 % USD 26 254
tysk 0,51 % 0,0044 % 7 366 758 84,3 % USD 26 254
28 Egypt (!) 0,5 % 0,61 % 39 471 581 41,3 % USD 4 781
arabisk 0,5 % 0,0061 % 39 471 581 41,2 % USD 4 781
29 Filippinene 0,48 % 0,7 % 57 342 723 55,5 % USD 3 188
engelsk 0,43 % 0,0063 % 51 608 451 55,5 % USD 3 188
tagalog 0,048 % 0,0007 % 5 734 272 55,5 % USD 3 188
30 Nigeria 0,48 % 1,3 % 47 743 541 25,7 % USD 3 810
engelsk 0,48 % 0,013 % 47 743 541 25,7 % USD 3 810
31 Norge 0,44 % 0,44 % 5 093 187 97,3 % USD 32 748
norsk 0,44 % 0,0044 % 5 093 187 97,3 % USD 32 748
32 Israel 0,44 % 0,56 % 6 806 889 79,6 % USD 24 485
hebraisk 0,44 % 0,0056 % 6 806 889 79,6 % USD 24 485
33 Iran (!) 0,42 % 0,66 % 42 731 675 53,2 % USD 3 721
persisk 0,42 % 0,0066 % 42 731 675 53,2 % USD 3 721
34 Sør-Afrika 0,42 % 0,84 % 30 248 355 54 % USD 5 255
engelsk 0,25 % 0,0051 % 18 149 013 54 % USD 5 255
afrikaans 0,13 % 0,0027 % 9 528 232 54 % USD 5 255
zulu 0,021 % 0,000422 % 1 512 418 54 % USD 5 255
xhosa 0,015 % 0,000295 % 1 058 692 54 % USD 5 255
35 Colombia 0,41 % 0,77 % 28 287 098 58,1 % USD 5 548
spansk 0,41 % 0,0077 % 28 287 098 58,1 % USD 5 548
36 Malaysia 0,41 % 0,53 % 24 572 446 78,8 % USD 6 284
malayisk 0,28 % 0,0037 % 17 200 712 78,8 % USD 6 284
engelsk 0,12 % 0,0016 % 7 371 734 78,8 % USD 6 284
37 Thailand 0,4 % 0,47 % 32 710 169 47,5 % USD 4 594
thai 0,4 % 0,0047 % 32 710 169 47,5 % USD 4 594
38 Danmark 0,38 % 0,26 % 5 554 451 97 % USD 25 869
dansk 0,38 % 0,0026 % 5 554 451 97 % USD 25 869
Ved å lokalisere nettstedet ditt for disse 38 countries får du tilgang til 90 % av det globale potensialet for nettsalg.
39 Chile 0,37 % 0,53 % 11 822 229 66 % USD 11 968
spansk 0,37 % 0,0053 % 11 822 229 66 % USD 11 968
40 De forente arabiske emirater 0,33 % 0,49 % 8 398 268 90,6 % USD 14 913
arabisk 0,33 % 0,0049 % 8 398 268 90,6 % USD 14 913
41 Finland 0,33 % 0,29 % 4 819 381 87,7 % USD 25 744
finsk 0,33 % 0,0029 % 4 819 381 87,7 % USD 25 744
42 Hellas 0,31 % 0,29 % 7 445 118 69,1 % USD 15 932
gresk 0,31 % 0,0029 % 7 445 118 69,1 % USD 15 932
43 Portugal 0,31 % 0,26 % 7 271 183 70,4 % USD 16 194
portugisisk 0,31 % 0,0026 % 7 271 183 70,4 % USD 16 194
44 Singapore 0,28 % 0,34 % 4 541 899 81 % USD 23 035
engelsk 0,19 % 0,0024 % 3 179 329 81 % USD 23 035
kinesisk 0,083 % 0,00101 % 1 362 570 81 % USD 23 035
45 New Zealand 0,27 % 0,26 % 4 152 074 88,5 % USD 25 115
engelsk 0,27 % 0,0026 % 4 152 074 88,5 % USD 25 115
46 Vietnam (!) 0,27 % 0,38 % 43 974 618 46,5 % USD 2 294
vietnamesisk 0,27 % 0,0038 % 43 974 618 46,5 % USD 2 294
47 Irland 0,25 % 0,18 % 4 042 510 85 % USD 23 413
engelsk 0,24 % 0,0017 % 3 961 660 85 % USD 23 413
irsk 0,005 % 0,000035 % 80 850 85 % USD 23 413
48 Peru 0,25 % 0,35 % 14 444 387 45,5 % USD 6 472
spansk 0,25 % 0,0035 % 14 444 387 45,5 % USD 6 472
49 Romania 0,24 % 0,27 % 11 722 888 59,5 % USD 7 729
rumensk 0,24 % 0,0027 % 11 722 888 59,5 % USD 7 729
50 Tsjekkia 0,21 % 0,26 % 8 081 131 76,5 % USD 9 977
tsjekkisk 0,21 % 0,0026 % 8 081 131 76,5 % USD 9 977
51 Pakistan 0,18 % 0,23 % 29 965 859 15,5 % USD 2 324
engelsk 0,17 % 0,0021 % 26 969 273 15,5 % USD 2 324
urdu 0,018 % 0,00023 % 2 996 586 15,5 % USD 2 324
52 Kasakhstan 0,17 % 0,4 % 13 272 586 74,6 % USD 4 868
russisk 0,12 % 0,0028 % 9 290 810 74,6 % USD 4 868
kasakhisk 0,051 % 0,00119 % 3 981 776 74,6 % USD 4 868
53 Bangladesh 0,15 % 0,13 % 29 738 660 18,3 % USD 1 948
bengali 0,15 % 0,00126 % 29 738 660 18,2 % USD 1 948
54 Ungarn 0,15 % 0,12 % 7 778 595 79,3 % USD 7 400
ungarsk 0,15 % 0,00122 % 7 778 595 79,3 % USD 7 400
55 Puerto Rico 0,15 % 0,19 % 2 736 117 80,3 % USD 20 928
spansk 0,15 % 0,0019 % 2 736 117 80,3 % USD 20 928
56 Irak 0,14 % 0,17 % 7 898 106 21,2 % USD 6 702
arabisk 0,14 % 0,0017 % 7 898 106 21,2 % USD 6 702
57 Marokko 0,13 % 0,19 % 20 555 784 58,3 % USD 2 410
arabisk 0,065 % 0,00096 % 10 277 892 58,3 % USD 2 410
fransk 0,065 % 0,00096 % 10 277 892 58,3 % USD 2 410
58 Ecuador 0,13 % 0,2 % 8 857 768 54,1 % USD 5 449
spansk 0,13 % 0,002 % 8 857 768 54,1 % USD 5 449
59 Algerie 0,13 % 0,14 % 17 440 300 43 % USD 2 723
arabisk 0,063 % 0,00071 % 8 720 150 43 % USD 2 723
fransk 0,063 % 0,00071 % 8 720 150 43 % USD 2 723
60 Kuwait 0,12 % 0,14 % 3 176 010 78,4 % USD 14 641
arabisk 0,12 % 0,00144 % 3 176 010 78,4 % USD 14 641
61 Slovakia 0,12 % 0,12 % 4 370 706 80,5 % USD 10 260
slovakisk 0,12 % 0,00125 % 4 370 706 80,5 % USD 10 260
62 Den dominikanske republikk 0,12 % 0,15 % 6 530 904 61,3 % USD 6 722
spansk 0,12 % 0,00147 % 6 530 904 61,3 % USD 6 722
63 Ukraina 0,11 % 0,28 % 23 618 438 52,5 % USD 1 739
russisk 0,065 % 0,0017 % 14 171 063 52,5 % USD 1 739
ukrainsk 0,043 % 0,00111 % 9 447 375 52,5 % USD 1 739
64 Guatemala 0,11 % 0,12 % 5 722 610 34,5 % USD 7 003
spansk 0,11 % 0,00124 % 5 722 610 34,5 % USD 7 003
65 Qatar 0,1 % 0,13 % 2 423 068 94,3 % USD 15 913
arabisk 0,1 % 0,0013 % 2 423 068 94,3 % USD 15 913
66 Libanon 0,099 % 0,14 % 4 571 675 76,1 % USD 8 210
arabisk 0,099 % 0,00143 % 4 571 675 76,1 % USD 8 210
67 Sudan (!) 0,097 % 0,14 % 11 082 072 28 % USD 3 320
arabisk 0,097 % 0,00143 % 11 082 072 28 % USD 3 320
68 Kenya 0,089 % 0,17 % 12 600 007 26 % USD 2 671
engelsk 0,089 % 0,0017 % 12 600 007 26 % USD 2 671
69 Costa Rica 0,086 % 0,1 % 3 207 258 66 % USD 10 235
spansk 0,086 % 0,00102 % 3 207 258 66 % USD 10 235
70 Sri Lanka 0,082 % 0,15 % 6 795 562 32,1 % USD 4 558
singalesisk 0,082 % 0,0015 % 6 795 562 32,1 % USD 4 558
71 Cuba (!) 0,081 % 0,1 % 4 449 238 38,8 % USD 6 910
spansk 0,081 % 0,001 % 4 449 238 38,8 % USD 6 910
72 Uruguay 0,081 % 0,13 % 2 286 820 66,4 % USD 13 405
spansk 0,081 % 0,00132 % 2 286 820 66,4 % USD 13 405
73 Bulgaria 0,07 % 0,088 % 4 264 576 59,8 % USD 6 195
bulgarsk 0,07 % 0,00088 % 4 264 576 59,8 % USD 6 195
74 Usbekistan (!) 0,069 % 0,086 % 14 901 632 46,8 % USD 1 764
usbekisk 0,069 % 0,00086 % 14 901 632 46,8 % USD 1 764
75 Kroatia 0,069 % 0,07 % 3 034 752 72,7 % USD 8 581
kroatisk 0,069 % 0,0007 % 3 034 752 72,7 % USD 8 581
76 Jordan 0,067 % 0,084 % 5 890 965 62,3 % USD 4 343
arabisk 0,067 % 0,00084 % 5 890 965 62,3 % USD 4 343
77 Litauen 0,065 % 0,071 % 2 133 390 74,4 % USD 11 610
litauisk 0,065 % 0,00071 % 2 133 390 74,4 % USD 11 610
78 Panama 0,065 % 0,091 % 2 178 424 54 % USD 11 266
spansk 0,065 % 0,00091 % 2 178 424 54 % USD 11 266
79 Angola 0,062 % 0,11 % 3 745 750 13 % USD 6 270
portugisisk 0,062 % 0,0011 % 3 745 750 13 % USD 6 270
80 Ghana 0,061 % 0,051 % 9 779 273 34,7 % USD 2 359
engelsk 0,061 % 0,00051 % 9 779 273 34,7 % USD 2 359
81 Serbia 0,06 % 0,074 % 4 733 311 67,1 % USD 4 849
serbisk 0,06 % 0,00074 % 4 733 311 67,1 % USD 4 849
82 Syria (!) 0,06 % 0,11 % 5 873 785 31,9 % USD 3 868
arabisk 0,06 % 0,00114 % 5 873 785 31,9 % USD 3 868
83 Hviterussland 0,058 % 0,1 % 6 756 541 71,1 % USD 3 252
russisk 0,056 % 0,00097 % 6 553 845 71,1 % USD 3 252
hviterussisk 0,0017 % 0,00003 % 202 696 71,1 % USD 3 252
84 Tunisia 0,058 % 0,092 % 5 656 012 49,6 % USD 3 879
arabisk 0,029 % 0,000461 % 2 828 006 49,6 % USD 3 879
fransk 0,029 % 0,000461 % 2 828 006 49,6 % USD 3 879
85 Slovenia 0,055 % 0,051 % 1 559 107 75,5 % USD 13 364
slovensk 0,055 % 0,00051 % 1 559 107 75,5 % USD 13 364
86 Aserbajdsjan (!) 0,052 % 0,12 % 7 630 609 78,2 % USD 2 594
aserbajdsjansk 0,052 % 0,00117 % 7 630 609 78,2 % USD 2 594
87 Oman 0,051 % 0,097 % 3 094 236 69,9 % USD 6 291
arabisk 0,051 % 0,00097 % 3 094 236 69,9 % USD 6 291
88 Luxemburg 0,046 % 0,041 % 571 189 98,1 % USD 30 852
tysk 0,046 % 0,00041 % 571 189 98,1 % USD 30 852
89 Bolivia 0,045 % 0,071 % 4 322 489 39,7 % USD 3 986
spansk 0,045 % 0,00071 % 4 322 489 39,7 % USD 3 986
90 Myanmar (Burma) 0,044 % 0,042 % 13 258 325 25,1 % USD 1 257
burmesisk 0,044 % 0,000425 % 13 258 325 25,1 % USD 1 257
91 Latvia 0,042 % 0,041 % 1 564 494 79,8 % USD 10 134
latvisk 0,042 % 0,000408 % 1 564 494 79,8 % USD 10 134
92 Etiopia 0,041 % 0,022 % 15 739 371 15,4 % USD 985
amharisk 0,041 % 0,000223 % 15 739 371 15,4 % USD 985
93 Paraguay 0,041 % 0,068 % 3 453 446 51,4 % USD 4 461
spansk 0,041 % 0,00068 % 3 453 446 51,4 % USD 4 461
94 Trinidad og Tobago 0,039 % 0,057 % 1 000 517 73,3 % USD 14 658
engelsk 0,039 % 0,00057 % 1 000 517 73,3 % USD 14 658
95 Bahrain 0,038 % 0,057 % 1 396 668 98 % USD 10 308
arabisk 0,038 % 0,00057 % 1 396 668 98 % USD 10 308
96 Elfenbenskysten 0,035 % 0,031 % 6 286 527 26,5 % USD 2 104
fransk 0,035 % 0,000309 % 6 286 527 26,5 % USD 2 104
97 Kamerun 0,034 % 0,032 % 5 859 797 25 % USD 2 205
fransk 0,034 % 0,000322 % 5 859 797 25 % USD 2 205
98 Kypros 0,033 % 0,037 % 888 125 75,9 % USD 14 022
gresk 0,033 % 0,000368 % 888 125 75,9 % USD 14 022
99 El Salvador 0,031 % 0,057 % 1 839 969 29 % USD 6 395
spansk 0,031 % 0,00057 % 1 839 969 29 % USD 6 395
100 Estland 0,031 % 0,028 % 1 147 895 87,2 % USD 10 239
estisk 0,031 % 0,000281 % 1 147 895 87,2 % USD 10 239
101 Macao S.A.R. Kina 0,03 % 0,036 % 499 773 81,6 % USD 22 474
kinesisk 0,03 % 0,000362 % 499 773 81,6 % USD 22 474
102 Honduras 0,029 % 0,036 % 2 733 860 30 % USD 4 028
spansk 0,029 % 0,000357 % 2 733 860 30 % USD 4 028
103 Bosnia-Hercegovina 0,027 % 0,036 % 1 925 105 54,7 % USD 5 279
bosnisk 0,027 % 0,000363 % 1 925 105 54,7 % USD 5 279
104 Jemen (!) 0,026 % 0,072 % 6 780 200 24,6 % USD 1 481
arabisk 0,026 % 0,00072 % 6 780 200 24,6 % USD 1 481
105 Det palestinske området 0,026 % 0,036 % 2 753 697 60,5 % USD 3 615
arabisk 0,026 % 0,000356 % 2 753 697 60,5 % USD 3 615
106 Island 0,026 % 0,000001 % 329 535 98,2 % USD 30 187
islandsk 0,026 % 0 % 329 535 98,2 % USD 30 187
107 Turkmenistan (!) 0,026 % 0,033 % 1 018 692 18 % USD 9 505
turkmensk 0,026 % 0,000329 % 1 018 692 18 % USD 9 505
108 Uganda 0,025 % 0,041 % 9 077 567 21,9 % USD 1 026
engelsk 0,025 % 0,000408 % 9 077 567 21,9 % USD 1 026
109 Libya (!) 0,023 % 0,036 % 1 275 642 20,3 % USD 6 981
arabisk 0,023 % 0,000359 % 1 275 642 20,3 % USD 6 981
110 Tanzania 0,023 % 0,015 % 7 224 386 13 % USD 1 213
swahili 0,023 % 0,000147 % 7 224 386 13 % USD 1 213
111 Jamaica 0,022 % 0,028 % 1 296 610 45 % USD 6 420
engelsk 0,022 % 0,000283 % 1 296 610 45 % USD 6 420
112 Kambodsja 0,022 % 0,014 % 5 107 008 32,4 % USD 1 603
khmer 0,022 % 0,000144 % 5 107 008 32,4 % USD 1 603
113 Albania 0,021 % 0,034 % 1 908 581 66,4 % USD 4 115
albansk 0,021 % 0,000344 % 1 908 581 66,4 % USD 4 115
114 Georgia 0,02 % 0,038 % 2 157 566 58 % USD 3 548
georgisk 0,02 % 0,00038 % 2 157 566 58 % USD 3 548
115 Nepal 0,019 % 0,025 % 5 706 708 19,7 % USD 1 281
nepali 0,019 % 0,000246 % 5 706 708 19,7 % USD 1 281
116 Bahamas 0,019 % 0,016 % 312 986 80 % USD 22 771
engelsk 0,019 % 0,000161 % 312 986 80 % USD 22 771
117 Zambia 0,019 % 0,037 % 4 232 464 25,5 % USD 1 679
engelsk 0,019 % 0,000374 % 4 232 464 25,5 % USD 1 679
118 Armenia 0,018 % 0,031 % 1 959 627 67 % USD 3 466
armensk 0,018 % 0,000309 % 1 959 627 67 % USD 3 466
119 Zimbabwe 0,018 % 0,023 % 3 733 964 23,1 % USD 1 813
engelsk 0,018 % 0,000225 % 3 733 964 23,1 % USD 1 813
120 Mauritius 0,018 % 0,024 % 659 407 52,2 % USD 10 192
engelsk 0,018 % 0,000237 % 659 407 52,2 % USD 10 192
121 Nord-Makedonia 0,017 % 0,02 % 1 501 798 72,2 % USD 4 289
makedonsk 0,017 % 0,000199 % 1 501 798 72,2 % USD 4 289
122 Namibia 0,017 % 0,02 % 769 455 31 % USD 8 263
engelsk 0,017 % 0,000199 % 769 455 31 % USD 8 263
123 Botswana 0,016 % 0,019 % 885 702 39,4 % USD 6 838
engelsk 0,016 % 0,00019 % 885 702 39,4 % USD 6 838
124 Senegal 0,015 % 0,018 % 3 954 620 25,7 % USD 1 462
fransk 0,015 % 0,000176 % 3 954 620 25,7 % USD 1 462
125 Nicaragua 0,014 % 0,02 % 1 511 037 24,6 % USD 3 555
spansk 0,014 % 0,0002 % 1 511 037 24,6 % USD 3 555
126 Laos (!) 0,013 % 0,013 % 1 478 052 21,9 % USD 3 358
laotisk 0,013 % 0,000127 % 1 478 052 21,9 % USD 3 358
127 Moldova 0,013 % 0,019 % 2 521 887 71 % USD 1 951
rumensk 0,013 % 0,000186 % 2 521 887 71 % USD 1 951
128 Malta 0,013 % 0,013 % 351 945 77,3 % USD 13 902
maltesisk 0,013 % 0,000128 % 351 945 77,3 % USD 13 902
129 Kongo-Kinshasa 0,011 % 0,008 % 4 889 515 6,2 % USD 890
fransk 0,011 % 0,00008 % 4 889 515 6,2 % USD 890
130 Gabon 0,011 % 0,0075 % 951 287 48 % USD 4 501
fransk 0,011 % 0,000075 % 951 287 48 % USD 4 501
131 Afghanistan 0,011 % 0,012 % 3 673 539 10,6 % USD 1 092
persisk 0,011 % 0,000119 % 3 673 539 10,6 % USD 1 092
132 Rwanda 0,0099 % 0,0103 % 2 383 502 20 % USD 1 569
engelsk 0,0099 % 0,000103 % 2 383 502 20 % USD 1 569
133 Barbados 0,0093 % 0,0063 % 226 714 79,5 % USD 15 532
engelsk 0,0093 % 0,000063 % 226 714 79,5 % USD 15 532
134 Mosambik 0,0093 % 0,0088 % 5 050 924 17,5 % USD 697
portugisisk 0,0093 % 0,000088 % 5 050 924 17,5 % USD 697
135 Papua Ny-Guinea 0,0087 % 0,0074 % 776 159 9,6 % USD 4 247
engelsk 0,0087 % 0,000074 % 776 159 9,6 % USD 4 247
136 Kirgisistan 0,0079 % 0,012 % 2 097 428 34,5 % USD 1 425
russisk 0,0079 % 0,000122 % 2 097 428 34,5 % USD 1 425
137 Montenegro 0,0075 % 0,0097 % 434 865 69,9 % USD 6 587
serbisk 0,0076 % 0,000097 % 434 865 69,9 % USD 6 587
138 Haiti 0,0073 % 0,0084 % 1 326 629 12,2 % USD 2 088
fransk 0,0073 % 0,000084 % 1 326 629 12,2 % USD 2 088
139 Ekvatorial-Guinea (!) 0,0071 % 0,0078 % 290 470 23,8 % USD 9 301
spansk 0,0071 % 0,000078 % 290 470 23,8 % USD 9 301
140 Mali 0,007 % 0,0055 % 1 999 226 11,1 % USD 1 335
fransk 0,007 % 0,000055 % 1 999 226 11,1 % USD 1 335
141 Mongolia 0,0067 % 0,014 % 674 202 22,3 % USD 3 765
mongolsk 0,0067 % 0,000135 % 674 202 22,3 % USD 3 765
142 Brunei 0,0061 % 0,0071 % 380 876 90 % USD 6 125
malayisk 0,0062 % 0,000071 % 380 876 90 % USD 6 125
143 Tadsjikistan 0,0058 % 0,013 % 1 788 044 20,5 % USD 1 237
russisk 0,0058 % 0,00013 % 1 788 044 20,5 % USD 1 237
144 Fiji 0,0056 % 0,0086 % 418 013 46,5 % USD 5 122
engelsk 0,0056 % 0,000086 % 418 013 46,5 % USD 5 122
145 Maldivene 0,0055 % 0,0062 % 252 761 59,1 % USD 8 186
divehi 0,0054 % 0,000062 % 252 761 59,1 % USD 8 186
146 Burkina Faso 0,0054 % 0,0066 % 2 603 042 14 % USD 792
fransk 0,0054 % 0,000066 % 2 603 042 14 % USD 792
147 Monaco 0,0052 % 0,0036 % 36 655 95,2 % USD 53 462
fransk 0,0052 % 0,000036 % 36 655 95,2 % USD 53 462
148 Benin 0,0051 % 0,0038 % 1 303 589 12 % USD 1 474
fransk 0,0051 % 0,000038 % 1 303 589 12 % USD 1 474
149 Liechtenstein 0,005 % 0,0044 % 36 947 98,1 % USD 51 181
tysk 0,005 % 0,000044 % 36 947 98,1 % USD 51 181
150 Eswatini 0,0048 % 0,0096 % 383 723 28,6 % USD 4 716
engelsk 0,0048 % 0,000096 % 383 723 28,6 % USD 4 716
151 Guinea 0,0042 % 0,0015 % 1 214 801 9,8 % USD 1 303
fransk 0,0042 % 0,000015 % 1 214 801 9,8 % USD 1 303
152 Andorra 0,004 % 0,0025 % 75 681 97,9 % USD 19 815
katalansk 0,004 % 0,000025 % 75 681 97,9 % USD 19 815
153 Guyana 0,0038 % 0,0079 % 275 760 35,7 % USD 5 227
engelsk 0,0038 % 0,000079 % 275 760 35,7 % USD 5 227
154 Færøyene 0,0031 % 0,0023 % 46 715 95,1 % USD 25 375
færøysk 0,0031 % 0,000023 % 46 715 95,1 % USD 25 375
155 Lesotho 0,0031 % 0,0022 % 602 965 27,4 % USD 1 934
engelsk 0,0031 % 0,000022 % 602 965 27,4 % USD 1 934
156 Togo 0,0028 % 0,0022 % 860 281 11,3 % USD 1 236
fransk 0,0028 % 0,000022 % 860 281 11,3 % USD 1 236
157 Belize 0,0028 % 0,0026 % 163 588 44,6 % USD 6 417
engelsk 0,0028 % 0,000026 % 163 588 44,6 % USD 6 417
158 Mauritania 0,0026 % 0,0029 % 774 183 18 % USD 1 273
fransk 0,0026 % 0,000029 % 774 183 18 % USD 1 273
159 Kongo-Brazzaville 0,0025 % 0,0047 % 416 217 8,1 % USD 2 318
fransk 0,0025 % 0,000047 % 416 217 8,1 % USD 2 318
160 Tsjad 0,0024 % 0,0024 % 722 627 5 % USD 1 284
fransk 0,0024 % 0,000024 % 722 627 5 % USD 1 284
161 Grønland 0,0024 % 0,000471 % 38 487 68,5 % USD 23 899
grønlandsk 0,0024 % 0,000005 % 38 487 68,5 % USD 23 899
162 Sierra Leone 0,0024 % 0,00078 % 870 532 11,8 % USD 1 041
engelsk 0,0024 % 0,000008 % 870 532 11,8 % USD 1 040
163 Madagaskar 0,0024 % 0,0034 % 1 172 533 4,7 % USD 770
fransk 0,0024 % 0,000034 % 1 172 533 4,7 % USD 770
164 Kapp Verde 0,0023 % 0,004 % 271 507 50,3 % USD 3 160
portugisisk 0,0023 % 0,00004 % 271 507 50,3 % USD 3 160
165 St. Lucia 0,0023 % 0,0022 % 83 186 46,7 % USD 10 290
engelsk 0,0023 % 0,000022 % 83 186 46,7 % USD 10 290
166 Surinam 0,0022 % 0,0084 % 253 499 45,4 % USD 3 364
nederlandsk 0,0022 % 0,000084 % 253 499 45,4 % USD 3 364
167 Antigua og Barbuda 0,0021 % 0,0018 % 73 703 73 % USD 11 017
engelsk 0,0021 % 0,000018 % 73 703 73 % USD 11 017
168 Bhutan 0,002 % 0,003 % 333 226 41,8 % USD 2 325
engelsk 0,002 % 0,00003 % 333 226 41,8 % USD 2 325
169 Grenada 0,0019 % 0,0016 % 59 947 55,9 % USD 12 243
engelsk 0,0019 % 0,000016 % 59 947 55,9 % USD 12 243
170 San Marino 0,0016 % 0,00098 % 17 498 52,7 % USD 35 016
italiensk 0,0016 % 0,00001 % 17 498 52,7 % USD 35 016
171 Seychellene 0,0015 % 0,0016 % 53 502 56,5 % USD 10 985
engelsk 0,0016 % 0,000016 % 53 502 56,5 % USD 10 985
172 Saint Kitts og Nevis 0,00135 % 0,00138 % 42 113 76,8 % USD 12 196
engelsk 0,00135 % 0,000014 % 42 113 76,8 % USD 12 196
173 Liberia 0,00126 % 0,00125 % 337 732 7,3 % USD 1 414
engelsk 0,00126 % 0,000012 % 337 732 7,3 % USD 1 414
174 St. Vincent og Grenadinene 0,00125 % 0,002 % 60 929 55,6 % USD 7 793
engelsk 0,00125 % 0,00002 % 60 929 55,6 % USD 7 793
175 Niger 0,00124 % 0,00093 % 893 073 4,3 % USD 525
fransk 0,00124 % 0,000009 % 893 073 4,3 % USD 525
176 Øst-Timor 0,00123 % 0,00058 % 320 339 25,2 % USD 1 460
engelsk 0,00123 % 0,000006 % 320 339 25,2 % USD 1 460
177 Gambia 0,00109 % 0,00128 % 377 123 18,5 % USD 1 092
engelsk 0,00109 % 0,000013 % 377 123 18,5 % USD 1 092
178 Somalia (!) 0,00102 % 0,00098 % 269 178 1,9 % USD 1 443
somali 0,00102 % 0,00001 % 269 178 1,9 % USD 1 443
179 Dominica 0,001 % 0,00084 % 49 296 67 % USD 7 730
engelsk 0,001 % 0,000008 % 49 296 67 % USD 7 730
180 Djibouti (!) 0,00085 % 0,00149 % 123 728 13,1 % USD 2 599
somali 0,00085 % 0,000015 % 123 728 13,1 % USD 2 599
181 Burundi (!) 0,00077 % 0,0006 % 544 097 5,2 % USD 535
fransk 0,00077 % 0,000006 % 544 097 5,2 % USD 535
182 Samoa 0,00076 % 0,00123 % 57 386 29,4 % USD 5 013
engelsk 0,00076 % 0,000012 % 57 386 29,4 % USD 5 013
183 Vanuatu 0,00069 % 0,0008 % 64 896 24 % USD 4 017
engelsk 0,00069 % 0,000008 % 64 896 24 % USD 4 017
184 Salomonøyene 0,00058 % 0,00093 % 65 936 11 % USD 3 326
engelsk 0,00058 % 0,000009 % 65 936 11 % USD 3 326
185 Den sentralafrikanske republikk 0,00054 % 0,00098 % 183 785 4 % USD 1 121
fransk 0,00054 % 0,00001 % 183 785 4 % USD 1 121
186 Malawi 0,000489 % 0,0035 % 1 738 600 9,6 % USD 107
engelsk 0,00049 % 0,000035 % 1 738 600 9,6 % USD 107
187 Tonga 0,000485 % 0,00108 % 42 795 39,9 % USD 4 300
engelsk 0,00048 % 0,000011 % 42 795 39,9 % USD 4 300
188 Mikronesiaføderasjonen 0,000416 % 0,000411 % 34 996 33,3 % USD 4 507
engelsk 0,00042 % 0,000004 % 34 996 33,3 % USD 4 507
189 Komorene 0,000319 % 0,0005 % 63 171 7,9 % USD 1 919
fransk 0,00032 % 0,000005 % 63 171 7,9 % USD 1 919
190 Guinea-Bissau 0,000288 % 0,000288 % 68 270 3,8 % USD 1 603
portugisisk 0,00029 % 0,000003 % 68 270 3,8 % USD 1 603
191 São Tomé og Príncipe 0,000278 % 0,000354 % 55 975 28 % USD 1 883
portugisisk 0,00028 % 0,000004 % 55 975 28 % USD 1 883
192 Marshalløyene 0,000197 % 0,00021 % 15 808 29,8 % USD 4 737
engelsk 0,0002 % 0,000002 % 15 808 29,8 % USD 4 737
193 Eritrea (!) 0,000157 % 0,000483 % 69 843 1,2 % USD 852
engelsk 0,00016 % 0,000005 % 69 843 1,2 % USD 852
194 Kiribati 0,000094 % 0,000129 % 15 672 13,7 % USD 2 273
engelsk 0,00009 % 0,000001 % 15 672 13,7 % USD 2 273
195 Tuvalu 0,000055 % 0,000018 % 5 106 46 % USD 4 123
engelsk 0,00006 % 0 % 5 106 46 % USD 4 123
Trend* Språk T-Index
2018
Prognose
2021
Internettbrukere Penetrasjonsgrad
på Internett
Forbruk p.i.
(internettbrukere)**
(!) Begrenset internettilgang
* Pilene og tankestreken indikerer landets anslåtte resultat i 2021-rangeringen
** Estimerte årlige utgifter for hver internettbruker
*** Storbritannia består av fire land: England, Skottland, Wales og Nord-Irland
1 engelsk (!) 42,9 % 34,7 % 766 864 013 44,1 % USD 21 212
USA 31,4 % 0,22 % 246 370 641 76,2 % USD 48 351
Storbritannia (***) 4,5 % 0,029 % 62 171 477 94,8 % USD 27 520
Australia 1,8 % 0,024 % 21 363 618 88,2 % USD 31 613
Canada 1,7 % 0,017 % 23 825 842 89,8 % USD 26 437
India 0,95 % 0,016 % 195 646 318 29,6 % USD 1 846
Nigeria 0,48 % 0,013 % 47 743 541 25,7 % USD 3 810
Filippinene 0,43 % 0,0063 % 51 608 451 55,5 % USD 3 188
New Zealand 0,27 % 0,0026 % 4 152 074 88,5 % USD 25 115
Sør-Afrika 0,25 % 0,0051 % 18 149 013 54 % USD 5 255
Irland 0,24 % 0,0017 % 3 961 660 85 % USD 23 413
Singapore 0,19 % 0,0024 % 3 179 329 81 % USD 23 035
Pakistan 0,17 % 0,0021 % 26 969 273 15,5 % USD 2 324
Malaysia 0,12 % 0,0016 % 7 371 734 78,8 % USD 6 284
Kenya 0,089 % 0,0017 % 12 600 007 26 % USD 2 671
Ghana 0,061 % 0,00051 % 9 779 273 34,7 % USD 2 359
Trinidad og Tobago 0,039 % 0,00057 % 1 000 517 73,3 % USD 14 658
Uganda 0,024 % 0,000408 % 9 077 567 21,9 % USD 1 026
Jamaica 0,022 % 0,000283 % 1 296 610 45 % USD 6 420
Bahamas 0,019 % 0,000161 % 312 986 80 % USD 22 771
Zambia 0,019 % 0,000374 % 4 232 464 25,5 % USD 1 679
Zimbabwe 0,018 % 0,000225 % 3 733 964 23,1 % USD 1 813
Mauritius 0,018 % 0,000237 % 659 407 52,2 % USD 10 192
Namibia 0,017 % 0,000199 % 769 455 31 % USD 8 263
Botswana 0,016 % 0,00019 % 885 702 39,4 % USD 6 838
Rwanda 0,0099 % 0,000103 % 2 383 502 20 % USD 1 569
Barbados 0,0093 % 0,000063 % 226 714 79,5 % USD 15 532
Papua Ny-Guinea 0,0087 % 0,000074 % 776 159 9,6 % USD 4 247
Fiji 0,0056 % 0,000086 % 418 013 46,5 % USD 5 122
Eswatini 0,0048 % 0,000096 % 383 723 28,6 % USD 4 716
Guyana 0,0038 % 0,000079 % 275 760 35,7 % USD 5 227
Lesotho 0,0031 % 0,000022 % 602 965 27,4 % USD 1 934
Belize 0,0028 % 0,000026 % 163 588 44,6 % USD 6 417
Sierra Leone 0,0024 % 0,000008 % 870 532 11,8 % USD 1 041
St. Lucia 0,0023 % 0,000022 % 83 186 46,7 % USD 10 290
Antigua og Barbuda 0,0021 % 0,000018 % 73 703 73 % USD 11 017
Bhutan 0,002 % 0,00003 % 333 226 41,8 % USD 2 325
Grenada 0,0019 % 0,000016 % 59 947 55,9 % USD 12 243
Seychellene 0,0015 % 0,000016 % 53 502 56,5 % USD 10 985
Saint Kitts og Nevis 0,0014 % 0,000014 % 42 113 76,8 % USD 12 196
Liberia 0,0013 % 0,000012 % 337 732 7,3 % USD 1 414
St. Vincent og Grenadinene 0,0013 % 0,00002 % 60 929 55,6 % USD 7 793
Øst-Timor 0,0012 % 0,000006 % 320 339 25,2 % USD 1 460
Gambia 0,0011 % 0,000013 % 377 123 18,5 % USD 1 092
Dominica 0,001 % 0,000008 % 49 296 67 % USD 7 730
Samoa 0,0008 % 0,000012 % 57 386 29,4 % USD 5 013
Vanuatu 0,0007 % 0,000008 % 64 896 24 % USD 4 017
Salomonøyene 0,0006 % 0,000009 % 65 936 11 % USD 3 326
Malawi 0,0005 % 0,000035 % 1 738 600 9,6 % USD 107
Tonga 0,0005 % 0,000011 % 42 795 39,9 % USD 4 300
Mikronesiaføderasjonen 0,0004 % 0,000004 % 34 996 33,3 % USD 4 507
Marshalløyene 0,0002 % 0,000002 % 15 808 29,8 % USD 4 737
Eritrea 0,0002 % 0,000005 % 69 843 1,2 % USD 852
Kiribati 0,0001 % 0,000001 % 15 672 13,7 % USD 2 273
Tuvalu 0,0001 % 0 % 5 106 46 % USD 4 123
2 kinesisk (!) 9,4 % 13,9 % 734 812 350 67,1 % USD 4 848
Kina 9,3 % 0,14 % 733 449 780 53,2 % USD 4 814
Singapore 0,083 % 0,00101 % 1 362 570 81 % USD 23 035
Ved å lokalisere nettstedet ditt for disse 2 languages får du tilgang til 50 % av det globale potensialet for nettsalg.
3 japansk 7,1 % 5,3 % 118 333 485 93,2 % USD 22 709
Japan 7,1 % 0,053 % 118 333 485 93,2 % USD 22 709
4 spansk (!) 6,7 % 8,4 % 261 123 476 52,1 % USD 9 775
Mexico 1,6 % 0,02 % 75 937 568 59,5 % USD 7 971
Spania 1,4 % 0,011 % 30 452 356 80,6 % USD 17 980
Argentina 0,88 % 0,014 % 31 118 521 71 % USD 10 676
Venezuela 0,8 % 0,0084 % 18 940 907 60 % USD 16 039
Colombia 0,41 % 0,0077 % 28 287 098 58,1 % USD 5 548
Chile 0,37 % 0,0053 % 11 822 229 66 % USD 11 968
Peru 0,25 % 0,0035 % 14 444 387 45,5 % USD 6 472
Puerto Rico 0,15 % 0,0019 % 2 736 117 80,3 % USD 20 928
Ecuador 0,13 % 0,002 % 8 857 768 54,1 % USD 5 449
Den dominikanske republikk 0,12 % 0,00147 % 6 530 904 61,3 % USD 6 722
Guatemala 0,11 % 0,00124 % 5 722 610 34,5 % USD 7 003
Costa Rica 0,086 % 0,00102 % 3 207 258 66 % USD 10 235
Cuba 0,081 % 0,001 % 4 449 238 38,8 % USD 6 910
Uruguay 0,081 % 0,00132 % 2 286 820 66,4 % USD 13 405
Panama 0,065 % 0,00091 % 2 178 424 54 % USD 11 266
Bolivia 0,045 % 0,00071 % 4 322 489 39,7 % USD 3 986
Paraguay 0,041 % 0,00068 % 3 453 446 51,4 % USD 4 461
El Salvador 0,031 % 0,00057 % 1 839 969 29 % USD 6 395
Honduras 0,029 % 0,000357 % 2 733 860 30 % USD 4 028
Nicaragua 0,014 % 0,0002 % 1 511 037 24,6 % USD 3 555
Ekvatorial-Guinea 0,0071 % 0,000078 % 290 470 23,8 % USD 9 301
5 tysk 5,9 % 4,5 % 87 047 821 91,9 % USD 25 576
Tyskland 4,7 % 0,033 % 73 825 582 89,6 % USD 24 004
Sveits 0,64 % 0,0066 % 5 247 345 89,1 % USD 45 992
Østerrike 0,51 % 0,0044 % 7 366 758 84,3 % USD 26 254
Luxemburg 0,046 % 0,00041 % 571 189 98,1 % USD 30 852
Liechtenstein 0,005 % 0,000044 % 36 947 98,1 % USD 51 181
6 fransk (!) 4,7 % 4,7 % 129 483 596 31,7 % USD 13 770
Frankrike 3,3 % 0,033 % 57 245 333 85,6 % USD 22 100
Canada 0,61 % 0,0061 % 8 754 278 89,8 % USD 26 437
Belgia 0,24 % 0,0023 % 3 921 579 86,5 % USD 23 016
Sveits 0,2 % 0,0021 % 1 680 703 89,1 % USD 45 992
Marokko 0,065 % 0,00096 % 10 277 892 58,3 % USD 2 410
Algerie 0,063 % 0,00071 % 8 720 150 43 % USD 2 723
Elfenbenskysten 0,035 % 0,000309 % 6 286 527 26,5 % USD 2 104
Kamerun 0,034 % 0,000322 % 5 859 797 25 % USD 2 205
Tunisia 0,029 % 0,000461 % 2 828 006 49,6 % USD 3 879
Senegal 0,015 % 0,000176 % 3 954 620 25,7 % USD 1 462
Kongo-Kinshasa 0,012 % 0,00008 % 4 889 515 6,2 % USD 890
Gabon 0,011 % 0,000075 % 951 287 48 % USD 4 501
Haiti 0,0073 % 0,000084 % 1 326 629 12,2 % USD 2 088
Mali 0,007 % 0,000055 % 1 999 226 11,1 % USD 1 335
Burkina Faso 0,0054 % 0,000066 % 2 603 042 14 % USD 792
Monaco 0,0052 % 0,000036 % 36 655 95,2 % USD 53 462
Benin 0,0051 % 0,000038 % 1 303 589 12 % USD 1 474
Guinea 0,0042 % 0,000015 % 1 214 801 9,8 % USD 1 303
Togo 0,0028 % 0,000022 % 860 281 11,3 % USD 1 236
Mauritania 0,0026 % 0,000029 % 774 183 18 % USD 1 273
Kongo-Brazzaville 0,0025 % 0,000047 % 416 217 8,1 % USD 2 318
Tsjad 0,0024 % 0,000024 % 722 627 5 % USD 1 284
Madagaskar 0,0024 % 0,000034 % 1 172 533 4,7 % USD 770
Niger 0,0012 % 0,000009 % 893 073 4,3 % USD 525
Burundi 0,0008 % 0,000006 % 544 097 5,2 % USD 535
Den sentralafrikanske republikk 0,0005 % 0,00001 % 183 785 4 % USD 1 121
Komorene 0,0003 % 0,000005 % 63 171 7,9 % USD 1 919
7 portugisisk 3,1 % 5 % 142 861 908 34,8 % USD 8 161
Brasil 2,7 % 0,046 % 126 398 299 60,9 % USD 8 070
Portugal 0,31 % 0,0026 % 7 271 183 70,4 % USD 16 194
Angola 0,062 % 0,0011 % 3 745 750 13 % USD 6 270
Mosambik 0,0093 % 0,000088 % 5 050 924 17,5 % USD 697
Kapp Verde 0,0023 % 0,00004 % 271 507 50,3 % USD 3 160
Guinea-Bissau 0,0003 % 0,000003 % 68 270 3,8 % USD 1 603
São Tomé og Príncipe 0,0003 % 0,000004 % 55 975 28 % USD 1 883
Ved å lokalisere nettstedet ditt for disse 7 languages får du tilgang til 70 % av det globale potensialet for nettsalg.
8 italiensk 2,5 % 2,3 % 37 729 388 67,7 % USD 25 338
Italia 2,5 % 0,023 % 37 176 782 61,3 % USD 25 036
Sveits 0,065 % 0,00067 % 535 108 89,1 % USD 45 992
San Marino 0,0016 % 0,00001 % 17 498 52,7 % USD 35 016
9 arabisk (!) 2,5 % 3,4 % 149 715 340 56,8 % USD 6 316
Saudi-Arabia 0,66 % 0,0087 % 23 803 319 73,8 % USD 10 451
Egypt 0,5 % 0,0061 % 39 471 581 41,2 % USD 4 781
De forente arabiske emirater 0,33 % 0,0049 % 8 398 268 90,6 % USD 14 913
Irak 0,14 % 0,0017 % 7 898 106 21,2 % USD 6 702
Kuwait 0,12 % 0,00144 % 3 176 010 78,4 % USD 14 641
Qatar 0,1 % 0,0013 % 2 423 068 94,3 % USD 15 913
Libanon 0,099 % 0,00143 % 4 571 675 76,1 % USD 8 210
Sudan 0,097 % 0,00143 % 11 082 072 28 % USD 3 320
Jordan 0,067 % 0,00084 % 5 890 965 62,3 % USD 4 343
Marokko 0,065 % 0,00096 % 10 277 892 58,3 % USD 2 410
Algerie 0,063 % 0,00071 % 8 720 150 43 % USD 2 723
Syria 0,06 % 0,00114 % 5 873 785 31,9 % USD 3 868
Oman 0,051 % 0,00097 % 3 094 236 69,9 % USD 6 291
Bahrain 0,038 % 0,00057 % 1 396 668 98 % USD 10 308
Tunisia 0,029 % 0,000461 % 2 828 006 49,6 % USD 3 879
Jemen 0,026 % 0,00072 % 6 780 200 24,6 % USD 1 481
Det palestinske området 0,026 % 0,000356 % 2 753 697 60,5 % USD 3 615
Libya 0,024 % 0,000359 % 1 275 642 20,3 % USD 6 981
Ved å lokalisere nettstedet ditt for disse 9 languages får du tilgang til 90 % av det globale potensialet for nettsalg.
10 russisk 1,9 % 4 % 139 401 047 54,4 % USD 5 084
Russland 1,6 % 0,034 % 105 499 857 73,1 % USD 5 804
Kasakhstan 0,12 % 0,0028 % 9 290 810 74,6 % USD 4 868
Ukraina 0,065 % 0,0017 % 14 171 063 52,5 % USD 1 739
Hviterussland 0,056 % 0,00097 % 6 553 845 71,1 % USD 3 252
Kirgisistan 0,0079 % 0,000122 % 2 097 428 34,5 % USD 1 425
Tadsjikistan 0,0058 % 0,00013 % 1 788 044 20,5 % USD 1 237
11 koreansk 1,8 % 1,3 % 47 576 514 92,8 % USD 14 130
Sør-Korea 1,8 % 0,013 % 47 576 514 92,8 % USD 14 130
12 nederlandsk 1,2 % 0,86 % 21 532 974 74,1 % USD 21 607
Nederland 0,87 % 0,0051 % 15 397 107 90,4 % USD 21 369
Belgia 0,36 % 0,0035 % 5 882 368 86,5 % USD 23 016
Surinam 0,0022 % 0,000084 % 253 499 45,4 % USD 3 364
13 tyrkisk 1,1 % 1,5 % 46 395 501 58,4 % USD 9 180
Tyrkia 1,1 % 0,015 % 46 395 501 58,4 % USD 9 180
14 indonesisk 0,75 % 0,94 % 66 244 991 25,4 % USD 4 305
Indonesia 0,75 % 0,0094 % 66 244 991 25,4 % USD 4 305
15 polsk 0,64 % 0,74 % 27 832 074 73,3 % USD 8 703
Polen 0,64 % 0,0074 % 27 832 074 73,3 % USD 8 703
16 svensk 0,57 % 0,51 % 8 896 046 89,7 % USD 24 446
Sverige 0,57 % 0,0051 % 8 896 046 89,6 % USD 24 446
17 kinesisk 0,57 % 0,55 % 6 917 831 84,6 % USD 31 093
Hongkong S.A.R. Kina 0,54 % 0,0051 % 6 418 058 87,5 % USD 31 764
Macao S.A.R. Kina 0,03 % 0,000362 % 499 773 81,6 % USD 22 474
18 norsk 0,44 % 0,44 % 5 093 187 97,3 % USD 32 748
Norge 0,44 % 0,0044 % 5 093 187 97,3 % USD 32 748
19 hebraisk 0,44 % 0,56 % 6 806 889 79,6 % USD 24 485
Israel 0,44 % 0,0056 % 6 806 889 79,6 % USD 24 485
20 persisk (!) 0,43 % 0,67 % 46 405 214 31,9 % USD 3 513
Iran 0,42 % 0,0066 % 42 731 675 53,2 % USD 3 721
Afghanistan 0,011 % 0,000119 % 3 673 539 10,6 % USD 1 092
21 thai 0,4 % 0,47 % 32 710 169 47,5 % USD 4 594
Thailand 0,4 % 0,0047 % 32 710 169 47,5 % USD 4 594
22 hindi 0,38 % 0,39 % 78 258 527 29,5 % USD 1 846
India 0,38 % 0,0039 % 78 258 527 29,6 % USD 1 846
23 dansk 0,38 % 0,26 % 5 554 451 97 % USD 25 869
Danmark 0,38 % 0,0026 % 5 554 451 97 % USD 25 869
24 gresk 0,35 % 0,33 % 8 333 243 72,5 % USD 15 728
Hellas 0,31 % 0,0029 % 7 445 118 69,1 % USD 15 932
Kypros 0,033 % 0,000368 % 888 125 75,9 % USD 14 022
25 katalansk 0,34 % 0,25 % 7 070 885 89,2 % USD 17 999
Spania 0,33 % 0,0025 % 6 995 204 80,6 % USD 17 980
Andorra 0,004 % 0,000025 % 75 681 97,9 % USD 19 815
26 finsk 0,33 % 0,29 % 4 819 381 87,7 % USD 25 744
Finland 0,33 % 0,0029 % 4 819 381 87,7 % USD 25 744
27 malayisk 0,29 % 0,38 % 17 581 588 84,4 % USD 6 280
Malaysia 0,28 % 0,0037 % 17 200 712 78,8 % USD 6 284
Brunei 0,0061 % 0,000071 % 380 876 90 % USD 6 125
28 vietnamesisk (!) 0,27 % 0,38 % 43 974 618 46,5 % USD 2 294
Vietnam 0,27 % 0,0038 % 43 974 618 46,5 % USD 2 294
29 rumensk 0,25 % 0,29 % 14 244 775 65,2 % USD 6 706
Romania 0,24 % 0,0027 % 11 722 888 59,5 % USD 7 729
Moldova 0,013 % 0,000186 % 2 521 887 71 % USD 1 951
30 bengali 0,25 % 0,21 % 49 303 292 23,9 % USD 1 908
Bangladesh 0,15 % 0,00126 % 29 738 660 18,2 % USD 1 948
India 0,095 % 0,00083 % 19 564 632 29,6 % USD 1 846
31 tsjekkisk 0,21 % 0,26 % 8 081 131 76,5 % USD 9 977
Tsjekkia 0,21 % 0,0026 % 8 081 131 76,5 % USD 9 977
32 ungarsk 0,15 % 0,12 % 7 778 595 79,3 % USD 7 400
Ungarn 0,15 % 0,00122 % 7 778 595 79,3 % USD 7 400
33 afrikaans 0,13 % 0,27 % 9 528 232 54 % USD 5 255
Sør-Afrika 0,13 % 0,0027 % 9 528 232 54 % USD 5 255
34 slovakisk 0,12 % 0,12 % 4 370 706 80,5 % USD 10 260
Slovakia 0,12 % 0,00125 % 4 370 706 80,5 % USD 10 260
35 tamil 0,095 % 0,083 % 19 564 632 29,6 % USD 1 846
India 0,095 % 0,00083 % 19 564 632 29,6 % USD 1 846
36 telugu 0,095 % 0,083 % 19 564 632 29,6 % USD 1 846
India 0,095 % 0,00083 % 19 564 632 29,6 % USD 1 846
37 marathi 0,095 % 0,083 % 19 564 632 29,6 % USD 1 846
India 0,095 % 0,00083 % 19 564 632 29,6 % USD 1 846
38 kannada 0,095 % 0,083 % 19 564 632 29,6 % USD 1 846
India 0,095 % 0,00083 % 19 564 632 29,6 % USD 1 846
39 gujarati 0,095 % 0,083 % 19 564 632 29,6 % USD 1 846
India 0,095 % 0,00083 % 19 564 632 29,6 % USD 1 846
40 singalesisk 0,082 % 0,15 % 6 795 562 32,1 % USD 4 558
Sri Lanka 0,082 % 0,0015 % 6 795 562 32 % USD 4 558
41 bulgarsk 0,07 % 0,088 % 4 264 576 59,8 % USD 6 195
Bulgaria 0,07 % 0,00088 % 4 264 576 59,8 % USD 6 195
42 usbekisk (!) 0,069 % 0,086 % 14 901 632 46,8 % USD 1 764
Usbekistan 0,069 % 0,00086 % 14 901 632 46,8 % USD 1 764
43 kroatisk 0,069 % 0,07 % 3 034 752 72,7 % USD 8 581
Kroatia 0,069 % 0,0007 % 3 034 752 72,7 % USD 8 581
44 serbisk 0,068 % 0,083 % 5 168 176 68,5 % USD 4 995
Serbia 0,06 % 0,00074 % 4 733 311 67,1 % USD 4 849
Montenegro 0,0075 % 0,000097 % 434 865 69,9 % USD 6 587
45 litauisk 0,065 % 0,071 % 2 133 390 74,4 % USD 11 610
Litauen 0,065 % 0,00071 % 2 133 390 74,4 % USD 11 610
46 slovensk 0,055 % 0,051 % 1 559 107 75,5 % USD 13 364
Slovenia 0,055 % 0,00051 % 1 559 107 75,5 % USD 13 364
47 aserbajdsjansk (!) 0,052 % 0,12 % 7 630 609 78,2 % USD 2 594
Aserbajdsjan 0,052 % 0,00117 % 7 630 609 78,2 % USD 2 594
48 kasakhisk 0,051 % 0,12 % 3 981 776 74,6 % USD 4 868
Kasakhstan 0,051 % 0,00119 % 3 981 776 74,6 % USD 4 868
49 tagalog 0,048 % 0,07 % 5 734 272 55,5 % USD 3 188
Filippinene 0,048 % 0,0007 % 5 734 272 55,5 % USD 3 188
50 burmesisk 0,044 % 0,042 % 13 258 325 25,1 % USD 1 257
Myanmar (Burma) 0,044 % 0,000425 % 13 258 325 25,1 % USD 1 257
51 ukrainsk 0,043 % 0,11 % 9 447 375 52,5 % USD 1 739
Ukraina 0,043 % 0,00111 % 9 447 375 52,5 % USD 1 739
52 latvisk 0,042 % 0,041 % 1 564 494 79,8 % USD 10 134
Latvia 0,042 % 0,000408 % 1 564 494 79,8 % USD 10 134
53 amharisk 0,041 % 0,022 % 15 739 371 15,4 % USD 985
Etiopia 0,041 % 0,000223 % 15 739 371 15,4 % USD 985
54 estisk 0,031 % 0,028 % 1 147 895 87,2 % USD 10 239
Estland 0,031 % 0,000281 % 1 147 895 87,2 % USD 10 239
55 bosnisk 0,027 % 0,036 % 1 925 105 54,7 % USD 5 279
Bosnia-Hercegovina 0,027 % 0,000363 % 1 925 105 54,7 % USD 5 279
56 islandsk 0,026 % 0,000001 % 329 535 98,2 % USD 30 187
Island 0,026 % 0 % 329 535 98,2 % USD 30 187
57 turkmensk (!) 0,026 % 0,033 % 1 018 692 18 % USD 9 505
Turkmenistan 0,026 % 0,000329 % 1 018 692 18 % USD 9 505
58 swahili 0,023 % 0,015 % 7 224 386 13 % USD 1 213
Tanzania 0,023 % 0,000147 % 7 224 386 13 % USD 1 213
59 khmer 0,022 % 0,014 % 5 107 008 32,4 % USD 1 603
Kambodsja 0,022 % 0,000144 % 5 107 008 32,4 % USD 1 603
60 zulu 0,021 % 0,042 % 1 512 418 54 % USD 5 255
Sør-Afrika 0,021 % 0,000422 % 1 512 418 54 % USD 5 255
61 albansk 0,021 % 0,034 % 1 908 581 66,4 % USD 4 115
Albania 0,021 % 0,000344 % 1 908 581 66,4 % USD 4 115
62 georgisk 0,02 % 0,038 % 2 157 566 58 % USD 3 548
Georgia 0,02 % 0,00038 % 2 157 566 58 % USD 3 548
63 nepali 0,019 % 0,025 % 5 706 708 19,7 % USD 1 281
Nepal 0,019 % 0,000246 % 5 706 708 19,7 % USD 1 281
64 urdu 0,018 % 0,023 % 2 996 586 15,5 % USD 2 324
Pakistan 0,018 % 0,00023 % 2 996 586 15,5 % USD 2 324
65 armensk 0,018 % 0,031 % 1 959 627 67 % USD 3 466
Armenia 0,018 % 0,000309 % 1 959 627 67 % USD 3 466
66 makedonsk 0,017 % 0,02 % 1 501 798 72,2 % USD 4 289
Nord-Makedonia 0,017 % 0,000199 % 1 501 798 72,2 % USD 4 289
67 xhosa 0,015 % 0,03 % 1 058 692 54 % USD 5 255
Sør-Afrika 0,015 % 0,000295 % 1 058 692 54 % USD 5 255
68 laotisk (!) 0,013 % 0,013 % 1 478 052 21,9 % USD 3 358
Laos 0,013 % 0,000127 % 1 478 052 21,9 % USD 3 358
69 maltesisk 0,013 % 0,013 % 351 945 77,3 % USD 13 902
Malta 0,013 % 0,000128 % 351 945 77,3 % USD 13 902
70 mongolsk 0,0067 % 0,014 % 674 202 22,3 % USD 3 765
Mongolia 0,0067 % 0,000135 % 674 202 22,3 % USD 3 765
71 divehi 0,0055 % 0,0062 % 252 761 59,1 % USD 8 186
Maldivene 0,0055 % 0,000062 % 252 761 59,1 % USD 8 186
72 irsk 0,005 % 0,0035 % 80 850 85 % USD 23 413
Irland 0,005 % 0,000035 % 80 850 85 % USD 23 413
73 færøysk 0,0031 % 0,0023 % 46 715 95,1 % USD 25 375
Færøyene 0,0031 % 0,000023 % 46 715 95,1 % USD 25 375
74 grønlandsk 0,0024 % 0,000471 % 38 487 68,5 % USD 23 899
Grønland 0,0024 % 0,000005 % 38 487 68,5 % USD 23 899
75 somali (!) 0,0019 % 0,0025 % 392 906 7,5 % USD 1 807
Somalia 0,001 % 0,00001 % 269 178 1,9 % USD 1 443
Djibouti 0,0008 % 0,000015 % 123 728 13,1 % USD 2 599
76 hviterussisk 0,0017 % 0,003 % 202 696 71,1 % USD 3 252
Hviterussland 0,0017 % 0,00003 % 202 696 71,1 % USD 3 252
Trend* Geografisk område T-Index
2018
Prognose
2021
Internettbrukere Penetrasjonsgrad
på Internett
Forbruk p.i.
(internettbrukere)**
(!) Begrenset internettilgang
* Pilene og tankestreken indikerer landets anslåtte resultat i 2021-rangeringen
** Estimerte årlige utgifter for hver internettbruker
*** Storbritannia består av fire land: England, Skottland, Wales og Nord-Irland
1 Western Europe 22,3 % 17,9 % 352 485 743 83,7 % USD 24 018
tysk 5,9 % 0,045 % 87 047 821 89,2 % USD 25 576
engelsk 4,8 % 0,031 % 66 133 137 94,1 % USD 27 274
fransk 3,8 % 0,038 % 62 884 270 85,8 % USD 22 814
italiensk 2,5 % 0,023 % 37 729 388 61,6 % USD 25 338
spansk 1,4 % 0,011 % 30 452 356 80,6 % USD 17 980
nederlandsk 1,2 % 0,0085 % 21 279 475 89,3 % USD 21 824
svensk 0,57 % 0,0051 % 8 896 046 89,6 % USD 24 446
norsk 0,44 % 0,0044 % 5 093 187 97,3 % USD 32 748
dansk 0,38 % 0,0026 % 5 554 451 97 % USD 25 869
katalansk 0,34 % 0,0025 % 7 070 885 80,7 % USD 17 999
finsk 0,33 % 0,0029 % 4 819 381 87,7 % USD 25 744
gresk 0,31 % 0,0029 % 7 445 118 69,1 % USD 15 932
portugisisk 0,31 % 0,0026 % 7 271 183 70,4 % USD 16 194
islandsk 0,026 % 0 % 329 535 98,2 % USD 30 187
maltesisk 0,013 % 0,000128 % 351 945 77,3 % USD 13 902
irsk 0,005 % 0,000035 % 80 850 85 % USD 23 413
færøysk 0,0031 % 0,000023 % 46 715 95,1 % USD 25 375
Ved å lokalisere nettstedet ditt for disse 1 regions får du tilgang til 70 % av det globale potensialet for nettsalg.
2 Sub-Saharan Africa 1,6 % 3 % 205 161 259 20,1 % USD 2 908
engelsk 1 % 0,022 % 114 447 915 26,6 % USD 3 370
fransk 0,14 % 0,00132 % 34 692 371 11,7 % USD 1 578
afrikaans 0,13 % 0,0027 % 9 528 232 54 % USD 5 255
arabisk 0,097 % 0,00143 % 11 082 072 28 % USD 3 320
portugisisk 0,074 % 0,00123 % 9 192 426 15,3 % USD 3 054
amharisk 0,041 % 0,000223 % 15 739 371 15,4 % USD 985
swahili 0,023 % 0,000147 % 7 224 386 13 % USD 1 213
zulu 0,021 % 0,000422 % 1 512 418 54 % USD 5 255
xhosa 0,015 % 0,000295 % 1 058 692 54 % USD 5 255
spansk 0,0071 % 0,000078 % 290 470 23,8 % USD 9 301
somali 0,0019 % 0,000025 % 392 906 2,6 % USD 1 807
3 Southeast Asia 2,7 % 3,4 % 249 931 446 38,9 % USD 4 044
indonesisk 0,75 % 0,0094 % 66 244 991 25,4 % USD 4 305
engelsk 0,75 % 0,0103 % 62 479 853 58,1 % USD 4 555
thai 0,4 % 0,0047 % 32 710 169 47,5 % USD 4 594
malayisk 0,29 % 0,0038 % 17 581 588 79 % USD 6 280
vietnamesisk 0,27 % 0,0038 % 43 974 618 46,5 % USD 2 294
kinesisk 0,083 % 0,00101 % 1 362 570 81 % USD 23 035
tagalog 0,048 % 0,0007 % 5 734 272 55,5 % USD 3 188
burmesisk 0,044 % 0,000425 % 13 258 325 25,1 % USD 1 257
khmer 0,022 % 0,000144 % 5 107 008 32,4 % USD 1 603
laotisk 0,013 % 0,000127 % 1 478 052 21,9 % USD 3 358
4 South Asia 2,4 % 3 % 467 758 952 26,5 % USD 1 913
engelsk 1,1 % 0,018 % 222 948 817 26,6 % USD 1 904
hindi 0,38 % 0,0039 % 78 258 527 29,6 % USD 1 846
bengali 0,25 % 0,0021 % 49 303 292 21,5 % USD 1 908
gujarati 0,095 % 0,00083 % 19 564 632 29,6 % USD 1 846
kannada 0,095 % 0,00083 % 19 564 632 29,6 % USD 1 846
marathi 0,095 % 0,00083 % 19 564 632 29,6 % USD 1 846
tamil 0,095 % 0,00083 % 19 564 632 29,6 % USD 1 846
telugu 0,095 % 0,00083 % 19 564 632 29,6 % USD 1 846
singalesisk 0,082 % 0,0015 % 6 795 562 32 % USD 4 558
nepali 0,019 % 0,000246 % 5 706 708 19,7 % USD 1 281
urdu 0,018 % 0,00023 % 2 996 586 15,5 % USD 2 324
persisk 0,011 % 0,000119 % 3 673 539 10,6 % USD 1 092
divehi 0,0054 % 0,000062 % 252 761 59,1 % USD 8 186
Ved å lokalisere nettstedet ditt for disse 4 regions får du tilgang til 90 % av det globale potensialet for nettsalg.
5 South America 5,7 % 9 % 250 461 223 59,6 % USD 8 632
spansk 3 % 0,044 % 123 533 665 58,5 % USD 9 224
portugisisk 2,7 % 0,046 % 126 398 299 60,9 % USD 8 070
engelsk 0,0038 % 0,000079 % 275 760 35,7 % USD 5 227
nederlandsk 0,0022 % 0,000084 % 253 499 45,4 % USD 3 364
6 Oceania 2,1 % 2,7 % 27 012 459 68,7 % USD 29 109
engelsk 2,1 % 0,027 % 27 012 459 68,7 % USD 29 109
7 North and Central Asia 2 % 4,2 % 150 326 041 65,1 % USD 5 005
russisk 1,7 % 0,037 % 118 676 139 69,2 % USD 5 585
usbekisk 0,069 % 0,00086 % 14 901 632 46,8 % USD 1 764
aserbajdsjansk 0,052 % 0,00117 % 7 630 609 78,2 % USD 2 594
kasakhisk 0,051 % 0,00119 % 3 981 776 74,6 % USD 4 868
turkmensk 0,026 % 0,000329 % 1 018 692 18 % USD 9 505
georgisk 0,02 % 0,00038 % 2 157 566 58 % USD 3 548
armensk 0,018 % 0,000309 % 1 959 627 67 % USD 3 466
8 North America 33,7 % 24,3 % 278 989 248 77,6 % USD 45 789
engelsk 33,1 % 0,24 % 270 196 483 77,2 % USD 46 419
fransk 0,61 % 0,0061 % 8 754 278 89,8 % USD 26 437
grønlandsk 0,0024 % 0,000005 % 38 487 68,5 % USD 23 899
9 North Africa and Middle East 3,4 % 4,7 % 209 997 880 48,2 % USD 6 162
arabisk 2,4 % 0,033 % 138 633 268 45,8 % USD 6 556
hebraisk 0,44 % 0,0056 % 6 806 889 79,6 % USD 24 485
persisk 0,42 % 0,0066 % 42 731 675 53,2 % USD 3 721
fransk 0,16 % 0,0021 % 21 826 048 50 % USD 2 725
10 East Asia 18,7 % 21 % 906 951 812 57,8 % USD 7 837
kinesisk 9,3 % 0,14 % 733 449 780 53,2 % USD 4 814
japansk 7,1 % 0,053 % 118 333 485 93,2 % USD 22 709
koreansk 1,8 % 0,013 % 47 576 514 92,8 % USD 14 130
kinesisk 0,57 % 0,0055 % 6 917 831 87 % USD 31 093
mongolsk 0,0067 % 0,000135 % 674 202 22,3 % USD 3 765
Ved å lokalisere nettstedet ditt for disse 10 regions får du tilgang til 50 % av det globale potensialet for nettsalg.
11 Central and Eastern Europe 3,2 % 3,9 % 164 173 760 63,7 % USD 7 298
tyrkisk 1,1 % 0,015 % 46 395 501 58,4 % USD 9 180
polsk 0,64 % 0,0074 % 27 832 074 73,3 % USD 8 703
rumensk 0,25 % 0,0029 % 14 244 775 61,3 % USD 6 706
tsjekkisk 0,21 % 0,0026 % 8 081 131 76,5 % USD 9 977
ungarsk 0,15 % 0,00122 % 7 778 595 79,3 % USD 7 400
russisk 0,12 % 0,0026 % 20 724 908 57,2 % USD 2 217
slovakisk 0,12 % 0,00125 % 4 370 706 80,5 % USD 10 260
bulgarsk 0,07 % 0,00088 % 4 264 576 59,8 % USD 6 195
kroatisk 0,069 % 0,0007 % 3 034 752 72,7 % USD 8 581
serbisk 0,068 % 0,00083 % 5 168 176 67,3 % USD 4 995
litauisk 0,065 % 0,00071 % 2 133 390 74,4 % USD 11 610
slovensk 0,055 % 0,00051 % 1 559 107 75,5 % USD 13 364
ukrainsk 0,043 % 0,00111 % 9 447 375 52,5 % USD 1 739
latvisk 0,042 % 0,000408 % 1 564 494 79,8 % USD 10 134
gresk 0,033 % 0,000368 % 888 125 75,9 % USD 14 022
estisk 0,031 % 0,000281 % 1 147 895 87,2 % USD 10 239
bosnisk 0,027 % 0,000363 % 1 925 105 54,7 % USD 5 279
albansk 0,021 % 0,000344 % 1 908 581 66,4 % USD 4 115
makedonsk 0,017 % 0,000199 % 1 501 798 72,2 % USD 4 289
hviterussisk 0,0017 % 0,00003 % 202 696 71,1 % USD 3 252
12 Central America and the Caribbean 2,4 % 3 % 111 543 203 51,4 % USD 8 105
spansk 2,3 % 0,029 % 106 846 985 53,4 % USD 8 075
engelsk 0,1 % 0,0012 % 3 369 589 57 % USD 11 414
fransk 0,0073 % 0,000084 % 1 326 629 12,2 % USD 2 088

Opphavsrett

Rangeringen kan deles fritt så lenge det deles en lenke tilbake til denne siden, som gjør det klart for brukere at informasjonen kommer fra T-Index-studien.Kopier og lim inn følgende erklæring:

«T-Indexstudie 2017, gjennomført av Translated. Translated er en ledende leverandør av profesjonelle oversettelser på nettet, med 334 446internasjonale kunder og 588 802pålitelige oversettere.»

Medvirkende

Mange takk til alle som har bidratt med verdifull informasjon og tips (i alfabetisk rekkefølge):
Salvatore Giammarresi, Head of Globalization, PayPal
Daniel Goldschmidt, Head of Internationalization Team, Microsoft
Mark Lammers, Senior Business Analyst Consultant, Point B
Sergio Pelino, Senior Localization Engineering Manager, PayPal
Danielle Schweisguth, økonom ved Société Générale
Brian Solis, Principal Analyst, Altimeter Group
Natalia Tsvetkov, Program Manager, Cloud and Enterprise, Microsoft